ტერმინთა განმარტება

აქტივი

ეკონომიკური ღირებულების ნებისმიერი მატერიალური ან არამატერიალური რესურსი.

აქტივების განაწილება

სისტემატური მიდგომა პორტფელის აქციებში, ობლიგაციებსა და ნაღდ ფულში და/ან სხვა აქტივების კლასებში ან კატეგორიებში განაწილებისთვის. ფაქტორები, როგორიცაა ასაკი, საინვესტიციო ჰორიზონტი, რისკის ტოლერანტობა და პორტფელის ზომა მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ინდივიდის აქტივების განაწილების განსაზღვრაში.

აქტივების განაწილების ფონდი

ფონდი, რომელიც ანაწილებს თავის პორტფელს აქტივების სხვადასხვა კლასებში (კაპიტალი, დავალიანება და ა.შ.) წინასწარ განსაზღვრული თანაფარდობის საფუძველზე.

აქტივების მართვის ხელშეკრულება

კონტრაქტი ინვესტორსა და აქტივების მმართველ პროფესიონალ კომპანიას შორის. იგი ასახავს პირობებს, რომლითაც კომპანია ინვესტორის სახელით განკარგავს ინვესტორის აქტივებს, როგორიცაა აქციები, ობლიგაციები და სხვა ინვესტიციები.

აქტივების მმართველი კომპანია

კომპანია, რომელიც რეგისტრირებულია საქართველოს ეროვნულ ბანკში, მართავს საინვესტიციო ფონდის აქტივებს და იღებს მასზე საინვესტიციო გადაწყვეტილებებს.

აქცია

ფასიანი ქაღალდი ან ინვესტიცია, რომელიც წარმოადგენს საკუთრებას კორპორაციაში ან კომპანიის წილი. 

ბაზრის რისკი

შესაძლებლობა იმისა, რომ ინვესტიციის ღირებულება დაეცემა ფინანსურ ბაზრებზე ზოგადი ცვლილებების გამო.

ბალანსი

ფინანსური ანგარიშგება, რომელიც აჩვენებს კომპანიის ან ფონდის აქტივებს, ვალდებულებებს და აქციონერთა კაპიტალს.

ბარიერის მაჩვენებელი

მინიმალური ყოველწლიური ამონაგები, რომელიც მიიღწევა მანამ, ვიდრე აქტივების მენეჯერი საკომისიოს მიიღებს.

ბროკერი

პირი, რომელიც მოქმედებს როგორც შუამავალი ფასიანი ქაღალდის, სადაზღვევო პროდუქტის ან საინვესტიციო ფონდის მყიდველსა და გამყიდველს შორის, რომელიც ხშირად იხდის საკომისიოს. ტერმინები ბროკერი და დილერი ზოგჯერ ურთიერთ სანაცვლოდ გამოიყენება.

გამოსყიდვა

საინვესტიციო ფონდის ერთეულების ლიკვიდაცია ისევ ფონდისთვის მიყიდვით. საინვესტიციო ფონდის აქციების გამოსყიდვა შესაძლებელია ნებისმიერ სამუშაო დღეს.

გამოსყიდვის ფასი

ფასი, რომლითაც ფონდი გამოისყიდის საინვესტიციო ფონდის აქციებს.

განხორციელებული პროცენტი (შესრულების საკომისიო)

ნებისმიერი მოგების წილი, რომელსაც ფონდის აქტივების მენეჯერი იღებს კომპენსაციის სახით, მიუხედავად იმისა, შეიტანეს თუ არა ფონდში პირველადი თანხა. კომპენსაციის ეს მეთოდი მიზნად ისახავს აქტივების მენეჯერის მოტივაციას იმუშაოს ფონდის მაჩვენებლების გაუმჯობესების მიმართულებით.

დაბალანსებული ფონდი

საინვესტიციო ფონდი, რომელიც შედგება როგორც აქციების, ასევე ფიქსირებული შემოსავლის ფასიანი ქაღალდების დაბალანსებული ერთობლიობისგან.

დაგროვების ერთეული

საინვესტიციო ერთეული, სადაც შემოსავალი და მოგება რეინვესტირდება, რაც იწვევს ინვესტიციის პოტენციურ გრძელვადიან ზრდას.

დახურული საინვესტიციო ფონდი

საინვესტიციო ფონდი, რომელიც გამოსცემს აქციების კონკრეტულ რაოდენობას და მისი კაპიტალიზაცია ფიქსირებულია. აქციების გამოსყიდვა არ არის შესაძლებელი, მაგრამ ადვილად შეიძლება გადაცემა და ივაჭრება, როგორც საფონდო, ისე არასაფონდო ბირჟებზე.

დივერსიფიკაცია

ინვესტირების სტრატეგია აქტივების მრავალ კლასში და სხვადასხვა რისკის მახასიათებლების მქონე ფასიან ქაღალდებში, რათა შემცირდეს ნებისმიერი ცალკეული ინვესტიციის ფლობის რისკი.

დივიდენდის ისტორია

კომპანიის/საერთო ფონდის მიერ გადახდილი დივიდენდის ოდენობის ჩანაწერი დღემდე.

დივიდენდის რეინვესტირების შესაძლებლობა

საინვესტიციო ფონდის ინვესტორს შეუძლია გადაწყვიტოს ფონდის მიერ გამოცხადებული დივიდენდების რეინვესტირება, რათა შეიძინოს ფონდის მეტი ერთეული. ამას ეწოდება "დივიდენდის რეინვესტირების შესაძლებლობა".

დივიდენდის სარგებელი

ფულადი სახსრების ოდენობა აქციაზე, რომელსაც კომპანია ყოველწლიურად უხდის თავის აქციის მფლობელს, აქციის მიმდინარე ფასის პროცენტულად. კომპანიას, რომლის აქციების ფასი 25 დოლარია თითო აქციაზე, რომელიც ყოველწლიურად იხდის 1 დოლარს დივიდენდს თითო აქციაზე, ექნებოდა დივიდენდის სარგებელი 4% (1 ÷ 25 = 0.04 x 100 = 4%).

დივიდენდის სიხშირე

წელიწადის განმავლობაში ერთეულის მფლობელისთვის დივიდენდის განაწილების რაოდენობა.

დისტრიბუტორი

სუბიექტი ან ფიზიკური პირი, რომელიც უფლებამოსილია AMC-ის სახელით გაყიდოს ღია საინვესტიციო ფონდების ერთეულები.

დისტრიბუციები/დივიდენდები

ფონდის მიერ მისი ინვესტორებისთვის გადახდილი თანხა, რომელიც წარმოადგენს დივიდენდებს, კაპიტალის მოგებას და საპროცენტო შემოსავალს.

დოლარის-საშუალო ღირებულება

ინვესტიციის ტექნიკა, რომლითაც ინვესტორები ყიდულობენ კონკრეტულ აქტივებს, რეგულარული გრაფიკით და ფიქსირებული თანხით. ეს ნიშნავს, რომ ფასების კლებასთან ერთად, ინვესტორი ფიქსირებული თანხით ყიდულობს აქციების უფრო მეტ რაოდენობას; როდესაც ფასები იზრდება - ნაკლებ აქციებს.

ერთეულის მფლობელი

პირი, რომელიც ფლობს ერთეულებს ფონდში.

ვადა

თარიღი, როდესაც სესხის, ობლიგაციების ან სხვა დავალიანების ძირითადი თანხა სრულად უნდა დაიფაროს.

ვადის ამოწურვა

ფონდის მიერ განსაზღვრული ვადა ინვესტორებისგან აქციების ყიდვის ან გაყიდვის შესახებ შეკვეთების მისაღებად. ის წარმოადგენს უახლოეს დროს, როდესაც შეკვეთა უნდა იყოს წარდგენილი, რათა დამუშავდეს იმავე დღის წმინდა აქტივების ღირებულებით (NAV). ვადის ამოწურვის შემდეგ მიღებული შეკვეთები, როგორც წესი, მუშავდება მომდევნო სამუშაო დღის NAV-ში.

ზრდის ერთეულები

ინვესტორის მიერ არჩეული ერთეულების ტიპი, რომელიც აძლევს მას დივიდენდის მიღების უფლებას ბონუსების ერთეულების სახით.

ზრდისა და შემოსავლის ფონდები

ფონდი, რომელსაც აქვს კაპიტალის გაზრდის ორმაგი სტრატეგია და მიმდინარე შემოსავლის გამოიმუშავება დივიდენდების ან პროცენტის გადახდის გზით.

ინდექსის ფონდი

ფონდი, რომელიც იმეორებს ისეთ კონკრეტულ საბაზრო ინდექსს (როგორიცაა დოუ ჯონსის 30 ინდექსი), მრავალი, თუ არა ყველა აქციებით და იმავე პროპორციით, როგორც საორიენტაციო ინდექსში.

ინტერვალური ფონდი

საინვესტიციო ფონდი, რომელიც აერთიანებს ღია და დახურული ფონდების მახასიათებლებს. ის პერიოდულად სთავაზობს ინვესტორებს აქციების გამოსყიდვას განსაზღვრული ინტერვალებით, რაც უზრუნველყოფს შეზღუდულ ლიკვიდურობას.

ინფლაციის რისკი

საშიშროება იმისა, რომ ინვესტიციებიდან მიღებული შემოსავალი ვერ გაუძლებს ეკონომიკაში ფასების ზოგადი დონის ზრდას. ეს, როგორც წესი, მთავარი პრობლემაა ფიქსირებული შემოსავლის ინვესტიციებთან დაკავშირებით, სადაც ინვესტიციების ამონაგები ზოგადად ჩამორჩება ინფლაციის ზრდას, ეს კი, თავის მხრივ, იწვევს შემოსავლის შემცირებას რეალურ პირობებში.

იცნობდე შენს კლიენტს (KYC)

ფინანსური სერვისების პროვაიდერებს, როგორიცაა საინვესტიციო ფონდები, ბანკები, ბროკერები და ა.შ., მოეთხოვებათ ანგარიშების გახსნისას გადაამოწმონ მათი კლიენტების მიერ მოწოდებული პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა და ინფორმაცია, როგორიცაა მათი სახელი, მისამართი, ბენეფიციარები და ა.შ., ამას ჰქვია "იცნობდე შენს კლიენტს" ან KYC.

კაპიტალის მოგება/მატება

ეს არის მოგება, რომელიც მიიღება კაპიტალის აქტივში ისეთი ინვესტიციებიდან, რომელიც აღემატება შესყიდვის ფასს. ეს არის განსხვავება უფრო მაღალ გასაყიდ ფასსა და  შესყიდვის დაბალ ფასს შორის.

კვალიფიციური ინვესტორი

ნებისმიერი ინვესტორი, რომელიც მიეკუთვნება „საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ კანონით განსაზღვრულ კარგად ინფორმირებულ ინვესტორთა კატეგორიას.

კუპონი

საპროცენტო განაკვეთი, რომელსაც იხდის ობლიგაცია (მითითებულია მისი ნომინალური ღირებულების პროცენტულად). მაგალითად, თუ ობლიგაციების ნომინალური ღირებულებაა 100 ლარი და ის იხდის 8%, ამ საპროცენტო განაკვეთს კუპონი ეწოდება.

ლიკვიდურობა

ლიკვიდურობა ზოგადად ეხება ცნებას იმის შესახებ, თუ რამდენად ადვილად შეიძლება აქტივი, ფასიანი ქაღალდი ან ინვესტიცია გადაიქცეს ნაღდ ფულად. ღია საინვესტიციო ფონდები, ინვესტორებს სთავაზობენ ლიკვიდურობის მაღალ ხარისხს.

ლიკვიდურობის რისკი

ეს არის რისკი, რომელიც გამომდინარეობს იქიდან, რომ კონკრეტული ფასიანი ქაღალდი არ შეიძლება იყოს ადვილად ყიდვადი ან გაყიდვადი მის ფასზე გავლენის გარეშე.

მართვის საფასური

წლიური მოსაკრებელი, რომელსაც ფონდი უხდის აქტივების მენეჯერს აქტივების მართვის მომსახურების ასანაზღაურებლად.

მართვის ქვეშ მყოფი აქტივები  (AUM)

მენეჯმენტის ქვეშ მყოფი აქტივები არის ყველა იმ ინვესტიციის ჯამური ღირებულება, რომელსაც ამჟამად მართავს ფონდი.

მეურვე

როგორც წესი, დამოუკიდებელი ორგანიზაცია, რომელიც პასუხისმგებელია კლიენტის კუთვნილი ფასიანი ქაღალდების დამუშავებაზე, შენახვასა და სხვა სამეურვეო საკითხებზე.

მკვეთრი თანაფარდობა

შემუშავებული ცნება ნობელის პრემიის ლაურეატის უილიამ ფ. შარპის მიერ, ეხმარება ინვესტორებს შეაფასონ პორტფელის შემოსავალი რისკის ზემოქმედების თვალსაზრისით. უფრო მაღალი შარპის კოეფიციენტი მიუთითებს დაბალი რისკის ზემოქმედებაზე გენერირებულ ამონაგებთან შედარებით, ხოლო დაბალი თანაფარდობა შედარებით მაღალი რისკის მაჩვენებელია.

შარპის კოეფიციენტი გამოითვლება პორტფელის შემოსავლიდან რისკის გარეშე საპროცენტო განაკვეთის (მაგ., სახაზინო ობლიგაციების) გამოკლებით, შემდეგ პორტფელის შემოსავლის სტანდარტულ გადახრაზე გაყოფით.

მოგება

ინვესტიციის ღირებულების ზრდა.

მრჩეველი

ადამიანი ან კომპანია, რომელიც გთავაზობთ პროფესიონალურ ფინანსურ რჩევებს.

მზარდი ინვესტიცია

პოპულარული საინვესტიციო სტილი, როდესაც ფონდის მენეჯერები აიდენტიფიცირებენ მიმზიდველი მოგების პერსპექტივის მქონე კომპანიებს.

მზარდი ფონდი

ფონდი, რომელიც ინვესტირებას ახორციელებს ძირითადად საშუალოზე მაღალი რისკის მქონე კომპანიების აქციებში, პოტენციურად საშუალოზე მაღალი მოგების სანაცვლოდ. ეს კომპანიები ხშირად იხდიან მცირე დივიდენდებს ან საერთოდ არ იხდიან და მათი აქციების ფასები  ყოველდღიურად ყველაზე მეტად მერყეობს.

მთლიანი ამონაგები

მთლიანი ამონაგები არის ინვესტიციის ღირებულების ცვლილება მოცემულ პერიოდში, ნებისმიერი დივიდენდების და კაპიტალის მოგების განაწილების რეინვესტიციის გათვალისწინებით, გამოხატული საწყისი ინვესტიციის %-ად.

ნებაყოფლობითი საპენსიო ფონდი

ფიზიკური პირების მიერ შექმნილი საინვესტიციო მექანიზმი ნებაყოფლობით პენსიაზე გასვლისთვის დაზოგვისა და ინვესტიციისთვის. ეს ფონდები საშუალებას აძლევს ინდივიდებს რეგულარულად შეიტანონ თანხები, რომელსაც შემდეგ მართავს საპენსიო ფონდის მენეჯერი.

ნედლეულის ფონდები

ნედლეულის ფონდები ინვესტირებას ახდენენ ნედლეულში, მაგალითად, ოქრო, ვერცხლი, ნედლი ნავთობი, ბუნებრივი აირი და ა.შ. და შეუძლიათ უზრუნველყონ დივერსიფიკაცია და ინფლაციისგან დაცვა საშუალო ინვესტორის პორტფელში.

ნომინალური ღირებულება

ფონდის ერთი ერთეულის საწყისი ემისიის ფასი (ნომინალური ღირებულება).

ნულოვანი კუპონის ობლიგაცია

ობლიგაცია, რომელიც არ იხდის პროცენტს, მაგრამ ინვესტორისთვის ამას აკომპენსირებს ფასის მატებით.

ობლიგაცია

სასესხო ფასიანი ქაღალდი, რომელიც წარმოადგენს ფულის სესხებას კორპორაციის, მთავრობის ან სხვა სუბიექტის მიერ. მსესხებელი დაწესებულება იხდის სესხის თანხას და დამატებით პროცენტის პროცენტს. შემოსავლის ფონდები, ზოგადად, ინვესტირებას ობლიგაციებში ახდენენ.

ობლიგაციების ფონდი

ფონდი, რომელიც ინვესტირებას უმთავრესად ობლიგაციებსა და სხვა სავალო ინსტრუმენტებში ახორციელებს.

ობლიგაციის რეიტინგი

რეიტინგი ან ხარისხი, რომელიც მიზნად ისახავს ობლიგაციების საკრედიტო ხარისხის მითითებას, მისი ემიტენტის ფინანსური სიძლიერის და ვალის დაფარვის ალბათობის გათვალისწინებით. მაგალითად აშშ-ში, სააგენტოები, როგორიცაა Standard & Poor's, Moody's Investors Service და Fitch გასცემენ რეიტინგებს სხვადასხვა ობლიგაციებისთვის, დაწყებული AAA-დან (ძალიან ნაკლებად სავარაუდოა, რომ დეფოლტი იყოს) D-მდე (დეფოლტის ქვეშ).

პასიური მენეჯმენტი

პროცესი ან მიდგომა, ფონდის პასიური ან არააქტიური გზით ფუნქციონირების ან მართვის მიმართ, როგორც წესი, ინდექსის კოპირებით. ამ ფონდებს ხშირად მოიხსენიებენ, როგორც ინდექსის ფონდებს. ისინი განსხვავდებიან საინვესტიციო ფონდებისგან, რომლებიც აქტიურად იმართება.

პორტფელი

პორტფელი არის ინვესტიციების ნაკრები, როგორიცაა აქციები და ობლიგაციები, რომლებიც ეკუთვნის ინდივიდს, ორგანიზაციას ან საინვესტიციო ფონდს.

პორტფელის გადანაწილება

პორტფელის პერიოდული გადახედვის პროცესი, აქციების, ობლიგაციებისა და ფულადი სახსრების აქტივების კლასის ბალანსის აღსადგენად მათ გრძელვადიან მიზნობრივ ღირებულებებამდე. ეს კეთდება აქციების გაყიდვით დატვირთული აქტივების კლასებში და აქციების ყიდვით ნაკლებად წარმოდგენილ კატეგორიებში.

პორტფელის მენეჯერი

პორტფელის მენეჯერი არის ინდივიდი, გუნდი ან კომპანია, რომელიც იღებს გადაწყვეტილებებს საინვესტიციო ფონდისთვის, ინდივიდუალური ინვესტიციების შერჩევის ჩათვლით.

რეგისტრირებული საინვესტიციო ფონდი

საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ რეგისტრირებული საინვესტიციო ფონდი, რომელსაც შეუძლია აქციების გამოშვება მხოლოდ კერძო განთავსებით (ერთეულების შეთავაზება მხოლოდ კვალიფიციური ინვესტორებისთვის და 20-ზე ნაკლები საცალო ინვესტორებისთვის).

რთული პროცენტი

რთული პროცენტი არის ამონაგები ინვესტიციის რეინვესტირებულ სარგებელზე. ტერმინი მიუთითებს, რომ ინვესტიციიდან მიღებული მოგება გაიზრდება, თუ მიღებული სარგებელი რეინვესტირდება, იქნება ეს პროცენტი და/ან დივიდენდური შემოსავალი და/ან კაპიტალის მოგება. განაკვეთი, რომელიც გამოიყენება შემოსავლების გამოსათვლელად, ეფუძნება არა მხოლოდ თავდაპირველ ინვესტიციას, არამედ წინა პირობების დაგროვილ ამონაგებს.

რისკი

ინვესტორების პოტენციალი დაკარგონ გარკვეული ან ყველა ინვესტიცია ან ვერ მიაღწიონ თავიანთ საინვესტიციო მიზნებს.

რისკზე მორგებული ამონაგები

ამონაგები მორგებულია მათი რისკის დონეს, სხვადასხვა ფონდებთან შედარებამდე.

რისკის ტოლერანტობა

ინვესტორის უნარი და სურვილი დაკარგოს გარკვეული ან მთელი ინვესტიცია უფრო დიდი პოტენციური სარგებლის სანაცვლოდ.


სააქციო ფონდი

საინვესტიციო ფონდი, რომელიც, უპირველეს ყოვლისა, ინვესტირებას ახდენს წილობრივ ფასიან ქაღალდებში (აქციებში).

საბირჟო სავაჭრო ფონდი

საინვესტიციო კომპანია, როგორიცაა საინვესტიციო ფონდი, რომლის აქციები ივაჭრება მთელი დღის განმავლობაში საფონდო ბირჟებზე, ბაზრით განსაზღვრულ ფასებში.

სადისტრიბუციო ჩანჩქერი

თანმიმდევრობა, რომლითაც ფონდი უნაწილებს დივიდენდებს მფლობელებს და აქტივების მენეჯერს.

სავალუტო რისკი

რისკი, რომ გაცვლითი კურსის მერყეობა გავლენას მოახდენს თქვენი ინვესტიციების ღირებულებაზე.

საინვესტიციო მიზანი

თითოეულ საინვესტიციო ფონდს აქვს საინვესტიციო მიზანი, რომლის მიხედვითაც ფონდის მენეჯერმა უნდა განახორციელოს ინვესტიციები ფონდში. მაგალითად, კაპიტალის ფონდის შემთხვევაში, საინვესტიციო მიზანი შეიძლება იყოს ინვესტირება სხვადასხვა სექტორის მსხვილი კაპიტალის კომპანიებში, რათა ინვესტორებს კაპიტალის ზრდის საშუალება მიეცეს.

საინვესტიციო მრჩეველი

საინვესტიციო ფონდის ან ფიზიკური პირის მიერ დაქირავებული პირი ან ორგანიზაცია, ინვესტიციების და აქტივების მართვის პრაქტიკის შესახებ პროფესიული რჩევების მისაღებად.

საინვესტიციო ფონდები

საინვესტიციო ფონდი არის კოლექტიური საინვესტიციო მექანიზმი, რომელიც აერთიანებს მრავალი ინვესტორის რესურსებს, გამოსცემს მათ ერთეულებს და ინვესტირებას ახდენს მათი სახელით. საინვესტიციო ფონდი აინვესტირებს შეგროვებულ სახსრებს ფასიან ქაღალდებში, ფონდის საინფორმაციო დოკუმენტში მოცემული საინვესტიციო მიზნის შესაბამისად.

საინვესტიციო ჰორიზონტი

დროის მონაკვეთი, რომლის განმავლობაშიც ინვესტორი გეგმავს ინვესტიციის ჩადებას, თანხების წვდომის ან კონკრეტული ფინანსური მიზნის მიღწევამდე.

საკომისიო

პროცენტი, რომელსაც იხდის ინვესტორი ფონდში, როცა ის ყიდულობს ან ყიდის ფონდის ერთეულებს.

საკრედიტო რისკი

ზარალის რისკი, მსესხებლის, მაგალითად, კომპანიის ან სამთავრობო სუბიექტის, დეფოლტის გამო.

საორიენტაციო პორტფელი

ინვესტიციების ტიპების სია, თითოეულის განაწილების წონა და დისპერსიის ლიმიტები, რომლებიც ასახავს ფონდის ინვესტიციის სტილს. საორიენტაციო პორტფელზე დაბრუნება განსაზღვრავს აქტივების მენეჯერის მუშაობის შეფასებას.

სასესხო ფონდი

სასესხო ფონდები მიზნად ისახავს გონივრული, რეგულარული და სტაბილური შემოსავლის გამომუშავებას თავისი ინვესტორებისთვის ფიქსირებული შემოსავლის ფასიან ქაღალდებში ინვესტიციების გზით, როგორიცაა ობლიგაციები, კორპორატიული ობლიგაციები და ა.შ.

საპროცენტო რისკი

საშიშროება, რომ ობლიგაციების ფასი დაეცემა საპროცენტო განაკვეთების მატებასთან ერთად. პორტფელის მენეჯერები აფასებენ ფონდის საპროცენტო განაკვეთის რისკს მისი ხანგრძლივობის გაანგარიშებით.

საპროცენტო შემოსავალი

დივიდენდი ან პროცენტი, რომელსაც ინვესტორი იღებს დაბანდებულ ინვესტიციაზე. ის ჩვეულებრივ გამოხატულია პროცენტულად ინვესტიციის მიმდინარე საბაზრო ფასთან მიმართებაში.

სავალუტო ფასიანი ქაღალდის საპროცენტო შემოსავალი = პროცენტი გაყოფილი სასესხო ფასიანი ქაღალდის საბაზრო ფასზე.

საპროცენტო შემოსავალი კაპიტალზე = დივიდენდი გაყოფილი წილის საბაზრო ფასზე.

საპროცენტო შემოსავლის მრუდი

აღმავალი მრუდი, რომელიც ასახავს ურთიერთობას ფიქსირებული შემოსავლის ფასიან ქაღალდებზე საპროცენტო შემოსავალსა და ცვალებად ვადიანობას შორის, კერძოდ, ობლიგაციებს, სახაზინო ობლიგაციებს და ა.შ.

საპროცენტო შემოსავალი ვალდებულების ვადამდე

ინსტრუმენტი, რომელიც განსაზღვრავს ინვესტორის მიერ მიღებულ სარგებელს გრძელვადიანი ინვესტიციისას, როგორიცაა ობლიგაცია, იმ შემთხვევაში, თუ პროცენტი დაიფარება ვადის დასრულებისას. 

საფონდო ბირჟა

ეს არის ბაზარი, სადაც საჯარო კომპანიების აქციების ემისია და ვაჭრობა მიმდინარეობს ბირჟის ან სარეზერვო ბაზრების მეშვეობით.

საშუალო შეწონილი

ზოგიერთი მოცემული მნიშვნელობის გამოთვლილი საშუალო, რომელშიც გარკვეულ მნიშვნელობებს ენიჭება უფრო მეტი გავლენა (მეტი წონა) შედეგზე, ვიდრე სხვა მნიშვნელობებზე.

საწყისი საჯარო შეთავაზება

საზოგადოებისთვის ფონდის ან კომპანიის აქციების პირველადი შეთავაზების პროცესი.

სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდები

მთავრობის მიერ გაცემული ნებისმიერი სავალო ვალდებულება (მაგ. სახაზინო ვალდებულებები).

სექტორის რისკი

საშიშროება, რომ კონკრეტული ინდუსტრია, როგორიცაა პროგრამული უზრუნველყოფა/ბიოტექნოლოგია, ჩაიძიროს.

სექტორის ფონდი

ფონდი, რომელიც ინვესტირებას ახდენს ისეთი კონკრეტული ინდუსტრიის აქციებში, რომელიც მიზნად ისახავს ზრდას, რაც მათ ბუნებით სარისკოს ხდის.

სტანდარტული გადახრა

საზომი, თუ რამდენად ემთხვევა მონაცემთა ნაკრები ამ მონაცემების საშუალო მნიშვნელობას. რაც უფრო მაღალია სტანდარტული გადახრა, მით უფრო გავრცელებულია (ან ცვლადი) მონაცემების წერტილები. რაც უფრო დაბალია სტანდარტული გადახრა, მით უფრო მჭიდროდ ემთხვევა თითოეული მონაცემთა წერტილი ჯგუფის საშუალო მნიშვნელობას. სტანდარტული გადახრა შეიძლება გამოყენებულ იქნას საინვესტიციო ფონდის წლიური შემოსავლის ისტორიული ცვალებადობის გასაზომად.

უსარგებლო ობლიგაცია

ობლიგაცია, რომლის რეიტინგი საინვესტიციო ხარისხზე დაბალია და ინვესტორისთვის მაღალ რისკს შეიცავს.

ფისკალური წელი

პერიოდი, რომელსაც კომპანია ან ფონდი იყენებს სააღრიცხვო მიზნებისთვის და ფინანსური ანგარიშგების მოსამზადებლად. ფისკალური წელი შეიძლება იყოს ან არ იყოს იგივე, რაც კალენდარული წელი.

ფინანსური ანგარიშგება

ფონდის ან კომპანიის ფინანსური მდგომარეობის წერილობითი ჩანაწერი, რომელიც ჩვეულებრივ ქვეყნდება წლიურ ანგარიშში. ფინანსური ანგარიშგება, როგორც წესი, მოიცავს ბალანსს, ანგარიშგებას შემოსავლისა და ფულადი საშუალებების ნაკადების შესახებ, სააღრიცხვო პოლიტიკასა და ახსნა-განმარტებებს.

ფიქსირებული შემოსავლის ფონდი

ფონდი, რომელიც ინვესტირებას ახორციელებს, უპირველეს ყოვლისა, ობლიგაციებსა და სხვა ფიქსირებული შემოსავლის ფასიან ქაღალდებში, რათა აქციონერები უზრუნველყოს  მიმდინარე შემოსავლით.

ფლობის პერიოდი

დროის ხანგრძლივობა ინვესტორის მიერ ფასიანი ქაღალდის ყიდვასა და გაყიდვას შორის.

ფონდის მენეჯერი

პირ(ებ)ი, რომელიც პასუხისმგებელია ფონდის საინვესტიციო სტრატეგიის შემუშავებასა და განხორციელებაზე და რომელიც აქტიურად მონაწილეობს მის მიმდინარე მართვაში, ფონდის საინვესტიციო მიზნის მისაღწევად.

ფონდის მენეჯერის ანგარიში

პერიოდული ინფორმაცია, რომელსაც ფონდის მენეჯერი აწვდის ინვესტორს ფონდების მუშაობის, დაკავშირებული ბაზრებისა და სამომავლო პერსპექტივების შესახებ.

ფონდების ფონდი

საინვესტიციო ფონდი, კოლექტიური საინვესტიციო ფონდი ან სხვა გაერთიანებული ინვესტიცია, რომელიც ძირითადად ინვესტირებას ახდენს სხვა საინვესტიციო ფონდებში, კოლექტიურ საინვესტიციო ფონდებში ან გაერთიანებულ ინვესტიციებში, ვიდრე უშუალოდ ცალკეულ ფასიან ქაღალდებში (როგორიცაა აქციები, ობლიგაციები ან ფულის ბაზრის ფასიანი ქაღალდები).

ფულადი ბაზრის ინსტრუმენტები

მოკლევადიანი სასესხო ფასიანი ქაღალდები, რომლებსაც აქვთ მაღალი საკრედიტო რეიტინგი და მაღალი ლიკვიდურობა. ეს ინსტრუმენტები გამოშვებულია მთავრობების, კორპორაციებისა და ფინანსური ინსტიტუტების მიერ მოკლევადიანი დაფინანსების საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად.

ფულადი ბაზრის ფონდი

ფონდი, რომელიც ინვესტირებას ახდენს მოკლევადიან საბანკო დეპოზიტებში და საქართველოს მთავრობის სახაზინო ობლიგაციებში. როგორც ყველა ფონდიდან ყველაზე უსაფრთხოს, ამ პორტფელს აქვს სტაბილური ნომინალური ღირებულება NAV.

ქვეყნის რისკი

საერთაშორისო ინვესტორების წინაშე დგას საშიშროება, რომ ქვეყანა, სადაც მათ ჩადებული აქვთ ინვესტიცია, განიცდის მძიმე ეკონომიკურ ან პოლიტიკურ პრობლემებს ან თუნდაც სტიქიურ უბედურებას.

ღია ფონდები

ღია ფონდები ხელმისაწვდომია ინვესტორებისთვის, რათა შეიძინონ და გამოისყიდონ ერთეულები მუდმივად სამუშაო დღეებში. ღია ფონდები თეორიულად შეიძლება სამუდამოდ არსებობდეს.

შეთავაზების დოკუმენტი

ოფიციალური დოკუმენტი, რომელიც აღწერს საინვესტიციო ფონდის პოტენციურ ინვესტორებს და ითხოვს მათგან ინვესტიციას. ყველა საჭირო დეტალი პოტენციური ინვესტორისთვის მოცემულია შეთავაზების დოკუმენტში.

შეთავაზების ფასი

ფასი, რომლითაც ინვესტორი ყიდულობს საინვესტიციო ფონდის აქციებს.

შემოსავლის ერთეულები

ინვესტორის მიერ არჩეული ერთეულების ტიპი, რომელიც აძლევს მას დივიდენდის მიღების უფლებას ნაღდი ფულის სახით.

შემოსავლის ფონდი

ფონდი, რომელიც ინვესტირებას ახდენს ფიქსირებული შემოსავლის ინსტრუმენტებში. მისი მთავარი მიზანია უზრუნველყოს მიმდინარე შემოსავალი და არა კაპიტალის ზრდა.

შესვლის საკომისიო

საკომისიოები, რომელიც უნდა გადაიხადოთ ფონდში ინვესტიციის დროს.

შუალედური დივიდენდი

ფისკალური წლის განმავლობაში გამოცხადებული დივიდენდი.

ჩაკეტვის პერიოდი

ჩაკეტვის პერიოდი არის ის პერიოდი, როდესაც ინვესტორს არ აქვს უფლება გამოისყიდოს საინვესტიციო ფონდში შეძენილი წილები.

ცვალებადობა

ფასიანი ქაღალდების, ნედლეულის ან ბაზრის ფასის რყევების რაოდენობა და სიხშირე განსაზღვრულ ვადაში. ზოგადად, მაღალი ცვალებადობის მქონე ინვესტიციას უფრო მაღალი რისკი აქვს, რადგან არსებობს გაზრდილი შანსი იმისა, რომ ფასიანი ქაღალდის ღირებულება დაეცემა, როდესაც ინვესტორი მის გაყიდვას გადაწყვეტს.

საწყისი თანხა

ინვესტიციის საწყისი თანხის (ლარი/დოლარი/ევრო) ოდენობა. საწყისი თანხა შეიძლება ასევე გამოყენებული იქნას ობლიგაციების ნომინალური ღირებულების ან საწყისი ოდენობის მითითებისთვის.

წლიური ამონაგები

წლის განმავლობაში, ფონდიდან რთული პროცენტით მიღებული შემოსავალი.

წლიური ანგარიში

ანგარიში, რომელიც მოიცავს კომპანიის საქმიანობის ყოვლისმომცველ აღწერას სრული ფინანსური წლის განმავლობაში.

წმინდა აქტივები

ფონდის ფულადი სახსრებისა და ფასიანი ქაღალდების ჯამური ღირებულება მისი ვალდებულებების გამოკლებით.

წმინდა აქტივების ღირებულება (NAV)

წმინდა აქტივების ღირებულება ან NAV, არის საინვესტიციო ფონდის აქტივების ერთეულის ღირებულება. იგი მოიცავს ფონდის საკუთრებაში არსებულ ყველა აქტივს, როგორიცაა ფულადი სახსრები, ფინანსური ფასიანი ქაღალდები, მოთხოვნები და ა.შ. პორტფელში მისი ხარჯებისა და ვალდებულებების გამოკლებით, გაყოფილი ფონდის მიერ გამოშვებული ერთეულების რაოდენობაზე.

NAV = ფონდის ინვესტიციების საბაზრო ან სამართლიანი ღირებულება + მიმდინარე აქტივები - მიმდინარე ვალდებულებები და რეზერვები / ფონდის ფარგლებში გადაუხდელი ერთეულების რაოდენობა შეფასების თარიღისთვის.

ხარჯები

ფონდის აქტივებიდან გადახდილი საოპერაციო ხარჯები.

ხარჯების თანაფარდობა

საზომი, თუ რა ჯდება ინვესტიციის ექსპლუატაცია, გამოხატული მისი აქტივების პროცენტულად ან საბაზისო ქულებით. ეს არის ხარჯები, რომლებსაც ინვესტორი იხდის ინვესტიციის ანაზღაურების კოეფიციენტის შემცირებით.