ფინანსური განათლება

ფინანსური განათლების განყოფილება გთავაზობთ რესურსებს და ინფორმაციას, რომელიც დაგეხმარებათ გაიგოთ მეტი პირადი ფინანსების მართვის და ინვესტიციების შესახებ იმისათვის, რომ მიაღწიოთ თქვენს დასახულ ფინანსურ მიზნებს.

ფონდების ძირითადი კომპონენტები

წმინდა აქტივების ღირებულება (NAV)

წმინდა აქტივების ღირებულება წარმოადგენს საინვესტიციო ფონდის ერთი აქციის ღირებულებას. იგი გამოითვლება ფონდის აქტივების ჯამური საბაზრო ღირებულების გაყოფით ერთეულების საერთო რაოდენობაზე. NAV გამოითვლება ყოველი სავაჭრო დღის ბოლოს და გამოიყენება ფონდის აქციების შესყიდვისა და გამოსყიდვის ფასის დასადგენად.

ხარჯების კოეფიციენტი

ხარჯების კოეფიციენტი არის წლიური საკომისიო, რომელსაც აწესებს საინვესტიციო ფონდი პორტფელის მართვისა და სხვა საოპერაციო ხარჯების დასაფარად. იგი გამოისახება ფონდის მთლიანი აქტივების პროცენტულად. ხარჯების კოეფიციენტი მოიცავს ისეთ ხარჯებს, როგორიცაა მართვის საფასური, ადმინისტრაციული, მარკეტინგის და სხვა საოპერაციო ხარჯები. ზოგადად, რაც უფრო დაბალია ხარჯების კოეფიციენტი მით უკეთესია, რადგან ეს ამცირებს ფონდის მთლიან მაჩვენებლებს.

საკომისიო

საკომისიო არის გაყიდვების გადასახადი, რომელიც ინვესტორმა შეიძლება დაფაროს საინვესტიციო ფონდის აქციების ყიდვის ან გაყიდვის შემთხვევაში. არსებობს ორი სახის საკომისიო: წინა საკომისიოები, რომლებსაც იხდიან წინასწარ, შეძენის დროს და ბოლო საკომისიოები ან გადადებული გაყიდვების ხარჯები, რომლებიც წარმოიქმნება აქციების გაყიდვისას. ზოგიერთი საინვესტიციო ფონდი, რომელიც ცნობილია როგორც "საკომისიოს გარეშე ფონდები", როგორიცაა „ფორსაით კაპიტალი“, არ ახდევინებს ინვესტორს გაყიდვების საკომისიოს.

საინვესტიციო მიზნები

საინვესტიციო ფონდებს აქვთ კონკრეტული საინვესტიციო მიზნები, რომლებიც განსაზღვრავენ ფონდის საერთო მიზანს და ფასიანი ქაღალდების ტიპებს, რომელშიც ის ინვესტირებას ახდენს. ეს მიზნები შეიძლება განსხვავდებოდეს და შეიძლება მოიცავდეს ზრდის, შემოსავალის, ღირებულების, დაბალანსებულ, სექტორის სპეციფიკურ ან სოციალურად პასუხისმგებელ ინვესტიციებს. ინვესტორებისთვის მნიშვნელოვანია მათი საინვესტიციო მიზნები ფონდის გაცხადებულ მიზნებს შეესაბამებოდეს.

საინვესტიციო სტილი

საინვესტიციო ფონდები შეიძლება მიჰყვეს სხვადასხვა საინვესტიციო სტილს ან სტრატეგიას. ეს შეიძლება მოიცავდეს აქტიურ მენეჯმენტს, სადაც ფონდის მენეჯერები აქტიურად იღებენ საინვესტიციო გადაწყვეტილებებს ბაზრის ცვალებადობიდან გამომდინარე, ან პასიური მენეჯმენტი, სადაც ფონდი ცდილობს გაიმეოროს კონკრეტული ბაზრის ინდექსის ცვლილება. ფონდის საინვესტიციო სტილის ანალიზი ინვესტორებს დაეხმარება დაადგინონ, შეესაბამება თუ არა ის მათ საინვესტიციო მიზნებს და რისკის ტოლერანტობას.

პორტფელის აქტივები

საინვესტიციო ფონდებს მოეთხოვებათ პერიოდულად გამოაქვეყნონ თავიანთი პორტფელის აქტივები. ეს ინფორმაცია უზრუნველყოფს ფონდის ინვესტიციების გამჭვირვალობას და საშუალებას აძლევს ინვესტორებს შეაფასონ დივერსიფიკაციის დონე, სექტორის განაწილება და ინდივიდუალური აქტივების უსაფრთხოების დონე. ინვესტორებს შეუძლიათ გადახედონ ფონდის აქტივებს, რათა შეაფასონ, რამდენად კმაყოფილია ინვესტიციებთან დაკავშირებული რისკის შემადგენლობა და დონე.

საცნობარო ფასი

ბევრი საინვესტიციო ფონდი იყენებს საორიენტაციო ინდექსს, როგორც საცნობარო ფასს მათი საქმიანობის შესაფასებლად. საცნობარო ფასი, როგორც წესი, არის ფართო ბაზრის ინდექსი, რომელიც წარმოადგენს მთლიან ბაზარს ან აქტივების კონკრეტულ კლასს. ინვესტორებს შეუძლიათ შეადარონ ფონდის საქმიანობა მის საცნობარო ფასს, რათა შეაფასონ, რამდენად აღწევს ფონდი თავის საინვესტიციო მიზნებს.