მოხმარების პირობები

ბოლოს განახლდა 31 მაისს

 

თანხმობა ჩვენს სამართლებრივ პირობებზე

ჩვენ ვართ შპს ფორსაით ინვესტმენტ გრუპ ("კომპანია", "ჩვენ", "ჩვენ." "ჩვენი").

ჩვენ ვმუშაობთ, ისევე როგორც ნებისმიერ სხვა მონათესავე პროდუქტი და სერვისი, რომელიც ეხება ან აკავშირებს ამ იურიდიულ პირობებს („სამართლებრივი პირობები“) (ერთობლივად, „მომსახურებები“).

შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ელექტრონული ფოსტით info@foresight.ge ან ფოსტით მისამართზე: ბესიკის ქ. 4, ოფისი #204, თბილისი, საქართველო, 0108.

ეს სამართლებრივი პირობები წარმოადგენს იურიდიულად სავალდებულო შეთანხმებას, რომელიც დადებულია თქვენ შორის, პირადად თუ სუბიექტის სახელით („თქვენ“) და ფორსაითს შორის, სერვისებზე თქვენს წვდომასა და გამოყენებასთან დაკავშირებით. თქვენ ეთანხმებით, რომ სერვისებზე წვდომით თქვენ წაიკითხეთ, გასაგებია და თანახმა ხართ, რომ შეასრულოთ ყველა ეს იურიდიული პირობა. თუ არ ეთანხმებით ყველა ამ სამართლებრივ პირობებს, მაშინ თქვენ პირდაპირ გეკრძალებათ სერვისების მიღება და დაუყოვნებლივ უნდა შეწყვიტოთ გამოყენება.

დამატებითი პირობები ან დოკუმენტები, რომლებიც შეიძლება დროდადრო განთავსდეს სერვისებზე, აქ პირდაპირ არის ჩართული მითითებით. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, ჩვენი შეხედულებისამებრ, შევიტანოთ ცვლილებები წინამდებარე იურიდიულ პირობებში ნებისმიერ დროს და ნებისმიერი მიზეზით. ჩვენ გაფრთხილებთ ნებისმიერი ცვლილების შესახებ წინამდებარე სამართლებრივი პირობების „ბოლო განახლების“ თარიღის განახლებით და თქვენ უარს იძახით ყოველგვარ უფლებაზე, მიიღოთ კონკრეტული შეტყობინება თითოეული ასეთი ცვლილების შესახებ. თქვენი პასუხისმგებლობაა პერიოდულად გადახედოთ ამ იურიდიულ პირობებს განახლებების შესახებ, რომ იყოთ ინფორმირებული. თქვენ ექვემდებარებით და ჩაითვლება, რომ გაეცანით და დაეთანხმებით ნებისმიერ შესწორებულ სამართლებრივ პირობებში არსებულ ცვლილებებს სერვისების თქვენი განგრძობითი გამოყენების გამო, ასეთი შესწორებული სამართლებრივი პირობების გამოქვეყნების თარიღის შემდეგ.

ᲡᲐᲠᲩᲔᲕᲘ

 1. ჩვენი სერვისები
 2. ინტელექტუალური საკუთრების უფლებები
 3. მომხმარებლის წარმომადგენლობები
 4. აკრძალული საქმიანობა
 5. მომხმარებლის მიერ გენერირებული წვლილი
 6. შენატანების ლიცენზია
 7. სერვისების მენეჯმენტი
 8. ვადა და შეწყვეტა
 9. ცვლილებები და შეფერხებები
 10. მარეგულირებელი სამართალი
 11. დავის გადაწყვეტა
 12. შესწორებები
 13. პასუხისმგებლობის უარყოფა
 14. პასუხისმგებლობის შეზღუდვები
 15. კომპენსაცია
 16. მომხმარებლის მონაცემები
 17. ელექტრონული კომუნიკაციები, გარიგებები და ხელმოწერები
 18. სხვადასხვა
 19. დაგვიკავშირდით

1. ჩვენი სერვისები

სერვისების გამოყენებისას მოწოდებული ინფორმაცია არ არის გამიზნული ნებისმიერი პირის ან ერთეულის მიერ გავრცელებისთვის ან გამოსაყენებლად ნებისმიერ იურისდიქციაში ან ქვეყანაში, სადაც ასეთი გავრცელება ან გამოყენება ეწინააღმდეგება კანონს ან რეგულაციას, ან რომელიც დაგვაქვემდებარებს რეგისტრაციის ნებისმიერ მოთხოვნას ასეთი იურისდიქციის ფარგლებში ან ქვეყანაში. შესაბამისად, ის პირები, რომლებიც ირჩევენ სერვისებზე წვდომას სხვა ადგილებიდან, ამას აკეთებენ საკუთარი ინიციატივით და პასუხისმგებელნი არიან მხოლოდ ადგილობრივ კანონებთან შესაბამისობაზე, თუ და რამდენადაც გამოიყენება ადგილობრივი კანონები.

2. ინტელექტუალური საკუთრების უფლებები

ჩვენი ინტელექტუალური საკუთრება

ჩვენ ვართ ჩვენი სერვისების ყველა ინტელექტუალური საკუთრების უფლების მფლობელი ან ლიცენზიატი, მათ შორის ყველა წყაროს კოდი, მონაცემთა ბაზა, ფუნქციონალობა, პროგრამული უზრუნველყოფა, ვებსაიტების დიზაინი, აუდიო, ვიდეო, ტექსტი, ფოტოები და გრაფიკა სერვისებში (ერთობლივად, "შინაარსი" ), ასევე მასში შემავალი სასაქონლო ნიშნები, მომსახურების ნიშნები და ლოგოები ("ნიშნები").

ჩვენი კონტენტი და ნიშნები დაცულია საავტორო უფლებებისა და სავაჭრო ნიშნების შესახებ კანონებით (და სხვა ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებით და არაკეთილსინდისიერი კონკურენციის კანონებით) და მთელ მსოფლიოში არსებული ხელშეკრულებებით.

შიგთავსი და ნიშნები მოწოდებულია სერვისებში ან მეშვეობით "როგორც არის" თქვენი პირადი, არაკომერციული გამოყენების ან შიდა ბიზნეს მიზნებისთვის.

თქვენ მიერ ჩვენი სერვისების გამოყენება

ამ სამართლებრივ პირობებთან თქვენი შესაბამისობის გათვალისწინებით, ქვემოთ მოყვანილი განყოფილების „აკრძალული აქტივობების“ ჩათვლით, ჩვენ გაძლევთ არაექსკლუზიურ, არატრანსფერულ, ანულირებად ლიცენზიას:

 • სერვისებზე წვდომის

 • ჩამოტვირთოთ ან დაბეჭდოთ კონტენტის ნებისმიერი ნაწილის ასლი, რომელზედაც თქვენ კეთილსინდისიერად გქონდათ წვდომა.

მხოლოდ თქვენი პირადი, არაკომერციული, გამოყენების ან შიდა ბიზნეს მიზნებისთვის.

გარდა იმ შემთხვევებისა, რაც მითითებულია ამ განყოფილებაში ან ჩვენს იურიდიულ პირობებში, სერვისების არცერთი ნაწილი და არცერთი კონტენტი ან ნიშნები არ შეიძლება იყოს კოპირებული, რეპროდუცირებული, გაერთიანებული, ხელახლა გამოქვეყნებული, ატვირთული, გამოქვეყნებული, საჯაროდ ჩვენებული, კოდირებული, თარგმნილი, გადაცემული, გავრცელებული, გაყიდული, ლიცენზირებული ან სხვაგვარად გამოყენებული ნებისმიერი კომერციული მიზნით, ჩვენი წინასწარი წერილობითი ნებართვის გარეშე.

თუ გსურთ ისარგებლოთ სერვისებით, კონტენტით ან ნიშნებით, გარდა იმისა, რაც მითითებულია ამ განყოფილებაში ან ჩვენს იურიდიულ პირობებში, გთხოვთ, მოგვმართოთ შემდეგ მისამართზე: info@foresight.ge. თუ ჩვენ მოგცემთ უფლებას გამოაქვეყნოთ, გაამრავლოთ ან საჯაროდ გამოაჩინოთ ჩვენი სერვისების ან კონტენტის რომელიმე ნაწილი, თქვენ უნდა მოახდინოთ ჩვენი იდენტიფიცირება როგორც სერვისების, კონტენტის ან ნიშნების მფლობელები და დარწმუნდით, რომ გამოჩნდება ნებისმიერი საავტორო ან საკუთრების შესახებ შეტყობინება ან ჩანს ჩვენი კონტენტის გამოქვეყნების, რეპროდუცირების ან ჩვენებისას.

ჩვენ ვიტოვებთ ყველა უფლებას, რომელიც პირდაპირ არ არის მინიჭებული თქვენზე და სერვისებზე, შინაარსზე და ნიშნებზე.

ამ ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების ნებისმიერი დარღვევა წარმოადგენს ჩვენი სამართლებრივი პირობების არსებით დარღვევას და თქვენი უფლება ისარგებლოთ ჩვენი სერვისებით დაუყოვნებლივ შეწყდება.

თქვენი წარდგინებები

გთხოვთ, ყურადღებით გაეცნოთ ამ განყოფილებას და განყოფილებას „აკრძალული აქტივობები“, სანამ გამოიყენებთ ჩვენს სერვისებს, რათა გაიგოთ: (ა) უფლებები, რომლებსაც გვაძლევთ და (ბ) ვალდებულებები, რომლებიც გაქვთ სერვისების მეშვეობით რაიმე შინაარსის გამოქვეყნების ან ატვირთვისას.

შეტყობინებები: უშუალოდ გამოგვიგზავნეთ ნებისმიერი შეკითხვა, კომენტარი, წინადადება, იდეა, გამოხმაურება ან სხვა ინფორმაცია სერვისების შესახებ („წარდგენილები“); თქვენ ეთანხმებით, რომ მოგვანიჭოთ ყველა ინტელექტუალური საკუთრების უფლება ამ წარდგინებაში. თქვენ თანახმა ხართ, რომ ჩვენ გვეკუთვნის ეს წარდგენა და გვექნება უფლება მისი შეუზღუდავი გამოყენებისა და გავრცელების ნებისმიერი კანონიერი მიზნისთვის, კომერციული თუ სხვაგვარად, თქვენთვის აღიარების ან კომპენსაციის გარეშე.

თქვენ ხართ პასუხისმგებელი იმაზე, რასაც აქვეყნებთ ან ატვირთავთ: ჩვენთან გაგზავნით გზავნილები სერვისების ნებისმიერი ნაწილის მეშვეობით თქვენ:

 • დაადასტურეთ, რომ წაიკითხეთ და ეთანხმებით ჩვენს "აკრძალულ აქტივობებს" და არ გამოაქვეყნებთ, გამოაგზავნით, გამოაქვეყნებთ, ატვირთავთ ან სერვისების მეშვეობით გადასცემთ არალეგალურ, შეურაცხმყოფელ, სიძულვილის შემცველ, მავნე, ცილისმწამებლურ, უხამსს, დაშინების, შეურაცხმყოფელ, დისკრიმინაციულ, მუქარას ნებისმიერი პირის ან ჯგუფის მიმართ, სექსუალურად გამოხატულ, ყალბ, არაზუსტ, მატყუარა ან შეცდომაში შემყვან;

 • რამდენადაც დასაშვებია მოქმედი კანონმდებლობით, უარი თქვას ყველა მორალურ უფლებაზე ასეთ წარდგინებაზე;

 • გარანტიას, რომ ნებისმიერი ასეთი წარდგენა ორიგინალურია თქვენთვის, ან რომ თქვენ გაქვთ აუცილებელი უფლებები და ლიცენზიები ასეთი წარდგენისათვის და რომ თქვენ გაქვთ სრული უფლებამოსილება მოგვანიჭოთ ზემოთ აღნიშნული უფლებები თქვენს წარდგინებასთან დაკავშირებით; და

 • გარანტია და წარმოადგინეთ, რომ თქვენი წარდგინებები არ წარმოადგენს კონფიდენციალურ ინფორმაციას.

მხოლოდ თქვენ ხართ პასუხისმგებელი თქვენს წარდგინებაზე და თქვენ პირდაპირ ეთანხმებით კომპენსაციას ჩვენთვის ნებისმიერი და ყველა ზარალი, რომელიც შეიძლება განვიცადოთ თქვენ მიერ (ა) ამ განყოფილების დარღვევის გამო, (ბ) ნებისმიერი მესამე მხარის ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების, ან (გ) მოქმედი კანონის.

3. მომხმარებლის წარმომადგენლობები

სერვისების გამოყენებით თქვენ აცხადებთ და იძლევით გარანტიას, რომ: (1) გაქვთ უფლებაუნარიანობა და ეთანხმებით წინამდებარე სამართლებრივი პირობების დაცვას; (2) თქვენ არ ხართ არასრულწლოვანი იმ იურისდიქციაში, სადაც ცხოვრობთ; (3) თქვენ არ შეხვალთ სერვისებზე ავტომატური ან არაადამიანური საშუალებებით, იქნება ეს ბოტის, სკრიპტის ან სხვა გზით; (4) თქვენ არ გამოიყენებთ სერვისებს რაიმე უკანონო ან არაავტორიზებული მიზნით; და (5) თქვენ მიერ სერვისების გამოყენება არ არღვევს რაიმე მოქმედ კანონს ან რეგულაციას. თუ თქვენ მოგვაწვდით რაიმე ინფორმაციას, რომელიც არ შეესაბამება სიმართლეს, არაზუსტს, არ არის აქტუალური ან არასრული, ჩვენ გვაქვს უფლება შევაჩეროთ ან შევწყვიტოთ თქვენი ანგარიში და უარი ვთქვათ სერვისების (ან მის ნებისმიერ ნაწილზე) ნებისმიერ მიმდინარე ან მომავალ მოწოდებაზე.

4. აკრძალული საქმიანობა

თქვენ არ შეგიძლიათ გქონდეთ წვდომა ან გამოიყენოთ სერვისები სხვა მიზნით, გარდა იმისა, რისთვისაც ჩვენ სერვისებს ვხდით ხელმისაწვდომს. სერვისები არ შეიძლება გამოყენებულ იქნას რაიმე კომერციულ მცდელობებთან დაკავშირებით, გარდა იმისა, რომელიც კონკრეტულად არის დამტკიცებული ჩვენს მიერ.

როგორც სერვისების მომხმარებელი, თქვენ ეთანხმებით, რომ არ:

 • სისტემატურად მოიძიეთ მონაცემები ან სხვა კონტენტი სერვისებიდან, რათა შექმნათ ან შეადგინოთ, პირდაპირ ან ირიბად, კოლექცია, კომპილაცია, მონაცემთა ბაზა ან დირექტორია, ჩვენგან წერილობითი ნებართვის გარეშე.
 • მოატყუეთ ან შეცდომაში შეგვიყვანოთ ჩვენ და სხვა მომხმარებლები, განსაკუთრებით ნებისმიერი მცდელობისას, რომ მიიღოთ ისეთი მგრძნობიარე ანგარიშის ინფორმაცია, როგორიცაა მომხმარებლის პაროლები.
 • გვერდის ავლა, გამორთვა ან სხვაგვარად ჩარევა სერვისების უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ ფუნქციებში, მათ შორის ფუნქციების ჩათვლით, რომლებიც ხელს უშლის ან ზღუდავს ნებისმიერი კონტენტის გამოყენებას ან კოპირებას ან ახორციელებს შეზღუდვებს სერვისების და/ან მასში შემავალი კონტენტის გამოყენებაზე.
 • შეურაცხყოფა, შელახვა ან სხვაგვარად ზიანის მიყენება, ჩვენი აზრით, ჩვენი და/ან ჩვენი სერვისების.
 • გამოიყენეთ სერვისებიდან მიღებული ნებისმიერი ინფორმაცია სხვა პირის შევიწროების, შეურაცხყოფის ან ზიანის მიყენების მიზნით.
 • არასათანადოდ გამოიყენე ჩვენი მხარდაჭერის სერვისები ან წარადგინე ყალბი შეტყობინებები არასათანადო მოპყრობის ან გადაცდომის შესახებ.
 • გამოიყენეთ სერვისები ნებისმიერი მოქმედი კანონებისა და რეგულაციების შეუსაბამოდ.
 • ჩაერთეთ სერვისების არასანქცირებული ჩარჩოში ან კავშირში.
 • ატვირთეთ ან გადასცეთ (ან ატვირთვის ან გადაცემის მცდელობა) ვირუსები, ტროას ცხენები ან სხვა მასალა, მათ შორის დიდი ასოების გადაჭარბებული გამოყენება და სპამი (განმეორებადი ტექსტის უწყვეტი გამოქვეყნება), რაც ხელს უშლის ნებისმიერი მხარის უწყვეტ გამოყენებას და სერვისებით სარგებლობას ან ცვლის, აზიანებს, არღვევს, ცვლის ან ხელს უშლის სერვისების გამოყენებას, ფუნქციებს, ფუნქციონირებას ან შენარჩუნებას
 • ჩაერთეთ სისტემის ნებისმიერ ავტომატიზირებულ გამოყენებაში, როგორიცაა სკრიპტების გამოყენება კომენტარების ან შეტყობინებების გასაგზავნად, ან ნებისმიერი მონაცემთა მოპოვების, რობოტების ან მონაცემთა შეგროვებისა და ამოღების მსგავსი ხელსაწყოების გამოყენებით.
 • წაშალეთ საავტორო ან სხვა საკუთრების უფლებების შესახებ შეტყობინება ნებისმიერი კონტენტიდან.
 • სხვა მომხმარებლის ან პიროვნების განსახიერების მცდელობა ან სხვა მომხმარებლის მომხმარებლის სახელის გამოყენება.
 • ნებისმიერი მასალის ატვირთვა ან გადაცემა (ან ატვირთვის ან გადაცემის მცდელობა), რომელიც მოქმედებს როგორც პასიური ან აქტიური ინფორმაციის შეგროვების ან გადაცემის მექანიზმი, მათ შორის, შეუზღუდავად, მკაფიო გრაფიკული ურთიერთგაცვლის ფორმატები ("გიფები"), 1x1 პიქსელი, ვებ შეცდომები, ქუქიები, ან სხვა მსგავსი მოწყობილობები (ზოგჯერ მოიხსენიება როგორც "spyware" ან "პასიური შეგროვების მექანიზმები" ან "pcms").
 • ჩაერიოს, შეაფერხოს ან შეუქმნას ზედმეტი ტვირთი სერვისებს ან სერვისებთან დაკავშირებულ ქსელებს ან სერვისებს.
 • შეავიწროოთ, გააღიზიანოთ, დააშინოთ ან დაემუქროთ ჩვენი რომელიმე თანამშრომელი ან აგენტი, რომელიც ჩართულია თქვენთვის სერვისების ნებისმიერი ნაწილის მოწოდებაში.
 • სცადეთ გვერდის ავლით მოახდინოთ სერვისების ნებისმიერი ზომა, რომელიც შექმნილია სერვისებზე ან სერვისების რომელიმე ნაწილზე წვდომის თავიდან ასაცილებლად ან შეზღუდვის მიზნით.
 • დააკოპირეთ ან მოარგეთ სერვისების პროგრამული უზრუნველყოფა, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ Flash, PHP HTML. JavaScript. ან სხვა კოდი.
 • გარდა მოქმედი კანონმდებლობით დაშვებული შემთხვევებისა, გაშიფრეთ, დეკომპილი, დაშალეთ ან შეცვალეთ ინჟინერია ნებისმიერი პროგრამული უზრუნველყოფის, რომელიც მოიცავს ან რაიმე სახით წარმოადგენს სერვისების ნაწილს.
 • გარდა სტანდარტული საძიებო სისტემის ან ინტერნეტ ბრაუზერის გამოყენების შედეგისა, გამოიყენეთ, გაუშვით, განავითარეთ ან გაავრცელეთ ნებისმიერი ავტომატური სისტემა, მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე, ნებისმიერი ობობა, რობოტი, თაღლითური პროგრამა, სკრაპერი ან ოფლაინ მკითხველი, რომელიც წვდება სერვისებს, ან გამოიყენეთ ან გაუშვით ნებისმიერი არაავტორიზებული სკრიპტი ან სხვა პროგრამული უზრუნველყოფა.
 • გამოიყენეთ მყიდველი ან შემსყიდველი აგენტი სერვისებზე შესყიდვების განსახორციელებლად.
 • განახორციელეთ სერვისების არაავტორიზებული გამოყენება, მათ შორის მომხმარებელთა მომხმარებლის სახელების და/ან ელ. ფოსტის მისამართების შეგროვება ელექტრონული ან სხვა საშუალებებით არასასურველი ელფოსტის გაგზავნის მიზნით, ან მომხმარებლის ანგარიშების შექმნა ავტომატური საშუალებებით ან ყალბი პრეტენზიებით.
 • გამოიყენეთ სერვისები, როგორც ნებისმიერი ძალისხმევის ნაწილი ჩვენთან კონკურენციის მიზნით ან სხვაგვარად გამოიყენოთ სერვისები და/ან კონტენტი ნებისმიერი შემოსავლის მომტანი მცდელობისთვის ან კომერციული საწარმოსთვის.

5. მომხმარებლის მიერ გენერირებული წვლილი

სერვისები არ სთავაზობს მომხმარებლებს შინაარსის გაგზავნას ან გამოქვეყნებას. ჩვენ შეიძლება მოგცეთ შესაძლებლობა შექმნათ, გამოაგზავნოთ, გამოაქვეყნოთ, გამოაქვეყნოთ, გადასცეთ, შეასრულოთ, გამოაქვეყნოთ, გაავრცელოთ ან გადასცეთ კონტენტი და მასალები ჩვენთვის ან სერვისებზე, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ ტექსტით, ნაწერებით, ვიდეოებით, აუდიოებით, ფოტოებით. , გრაფიკა, კომენტარები, წინადადებები ან პერსონალური ინფორმაცია ან სხვა მასალა (ერთობლივად, „წვლილი“). წვლილის ნახვა შესაძლებელია სერვისების სხვა მომხმარებლების მიერ და მესამე მხარის ვებსაიტების მეშვეობით. როდესაც თქვენ ქმნით ან ხელმისაწვდომს გახდით რაიმე კონტრიბუციას, თქვენ წარმოადგენთ და იძლევით გარანტიას, რომ:

6. შენატანების ლიცენზია

თქვენ და სერვისები თანხმდებით, რომ ჩვენ შეგვიძლია წვდომა, შენახვა, დამუშავება და გამოყენება თქვენს მიერ მოწოდებულ ნებისმიერ ინფორმაციას და პერსონალურ მონაცემს და თქვენს არჩევანს (პარამეტრების ჩათვლით).

სერვისებთან დაკავშირებით წინადადებების ან სხვა გამოხმაურების გაგზავნით, თქვენ ეთანხმებით, რომ ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ და გავაზიაროთ ასეთი გამოხმაურება ნებისმიერი მიზნით თქვენთვის კომპენსაციის გარეშე.

ჩვენ არ ვამტკიცებთ რაიმე საკუთრებას თქვენს წვლილს. თქვენ ინარჩუნებთ სრულ მფლობელობას თქვენს ყველა კონტრიბუციაზე და ინტელექტუალური საკუთრების ნებისმიერ უფლებაზე ან თქვენს წვლილებთან დაკავშირებულ სხვა საკუთრების უფლებაზე. ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი თქვენს მიერ მოწოდებულ კონტრიბუციებში რაიმე განცხადებებზე ან წარმომადგენლობაზე სერვისების ნებისმიერ სფეროში. თქვენ ხართ მხოლოდ პასუხისმგებელი თქვენს წვლილზე სერვისებში და თქვენ პირდაპირ ეთანხმებით, რომ გაგვათავისუფლოთ ნებისმიერი პასუხისმგებლობისგან და თავი შეიკავოთ ჩვენს წინააღმდეგ რაიმე სამართლებრივი ქმედებებისგან თქვენს წვლილებთან დაკავშირებით.

7. სერვისების მენეჯმენტი

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, მაგრამ არა ვალდებულებას: (1) დავაკვირდეთ სერვისებს წინამდებარე სამართლებრივი პირობების დარღვევისთვის; (2) მიიღოს შესაბამისი სამართლებრივი ზომები ნებისმიერის წინააღმდეგ, ვინც, ჩვენი შეხედულებისამებრ, არღვევს კანონს ან წინამდებარე იურიდიულ პირობებს, მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე, აცნობებს ასეთი მომხმარებლის სამართალდამცავ ორგანოებს; (3) ჩვენი შეხედულებისამებრ და შეზღუდვის გარეშე, უარი თქვას, შეზღუდოს წვდომა, შეზღუდოს ხელმისაწვდომობა ან გამორთოს (ტექნოლოგიურად შესაძლებელი) ნებისმიერი თქვენი წვლილი ან მისი ნაწილი; (4) ჩვენი შეხედულებისამებრ და შეზღუდვის, შეტყობინების ან პასუხისმგებლობის გარეშე, ამოიღოთ სერვისებიდან ან სხვაგვარად გამორთოთ ყველა ფაილი და კონტენტი, რომელიც გადაჭარბებული ზომისაა ან რაიმე ფორმით ამძიმებს ჩვენს სისტემას; და (5) სხვაგვარად მართოთ სერვისები ისე, რომ დავიცვათ ჩვენი უფლებები და საკუთრება და ხელი შევუწყოთ სერვისების გამართულ ფუნქციონირებას.

8. ვადა და შეწყვეტა

ეს სამართლებრივი პირობები დარჩება სრულ ძალაში და ძალაში, სანამ თქვენ იყენებთ სერვისებს. ამ სამართლებრივი პირობების სხვა დებულებების შეზღუდვის გარეშე, ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, ჩვენი შეხედულებისამებრ და შეტყობინებისა და პასუხისმგებლობის გარეშე, უარვყოთ სერვისებზე წვდომა და გამოყენება (მათ შორის, აკრძალული ბლოკირების შესახებ) ან არა მიზეზი, მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე ნებისმიერი წარმომადგენლობის, გარანტიის ან შეთანხმების დარღვევისთვის, რომელიც შეიცავს ამ სამართლებრივ პირობებს ან რაიმე მოქმედ კანონს ან რეგლამენტს. ჩვენ შეგვიძლია შევწყვიტოთ თქვენი გამოყენება ან მონაწილეობა სერვისებში, ან წავშალოთ ნებისმიერი კონტენტი ან ინფორმაცია, რომელიც თქვენ გამოაქვეყნეთ ნებისმიერ დროს, გაფრთხილების გარეშე, ჩვენი შეხედულებისამებრ.

თუ ჩვენ ვწყვეტთ ან შევაჩერებთ თქვენს ანგარიშს რაიმე მიზეზით, თქვენ გეკრძალებათ დარეგისტრირდეთ და შექმნათ ახალი ანგარიში თქვენი სახელით, ყალბი ან ნასესხები სახელით, ან რომელიმე მესამე მხარის სახელით, მაშინაც კი, თუ თქვენ შეიძლება მოქმედებდეთ მესამე მხარის სახელით. წვეულება. თქვენი ანგარიშის შეწყვეტის ან შეჩერების გარდა, ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას მივიღოთ შესაბამისი სამართლებრივი ქმედებები, მათ შორის სამოქალაქო, სისხლის სამართლის და სასამართლო გადაწყვეტილების მიღების შეზღუდვის გარეშე.

9. ცვლილებები და შეფერხებები

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას შევცვალოთ, შევცვალოთ ან წავშალოთ სერვისების შინაარსი ნებისმიერ დროს ან რაიმე მიზეზით ჩვენი შეხედულებისამებრ გაფრთხილების გარეშე. თუმცა, ჩვენ არ გვაქვს ვალდებულება განაახლოს რაიმე ინფორმაცია ჩვენს სერვისებზე. ჩვენ არ ვიქნებით პასუხისმგებელი თქვენ ან მესამე მხარის წინაშე რაიმე მოდიფიკაციაზე, ფასის ცვლილებაზე, შეჩერებაზე ან სერვისების შეწყვეტაზე.

ჩვენ არ შეგვიძლია გარანტია, რომ სერვისები ყოველთვის ხელმისაწვდომი იქნება. ჩვენ შეიძლება გვქონდეს ტექნიკის, პროგრამული უზრუნველყოფის ან სხვა პრობლემები ან დაგვჭირდეს სერვისებთან დაკავშირებული ტექნიკური სამუშაოების შესრულება, რაც გამოიწვევს შეფერხებებს, შეფერხებებს ან შეცდომებს. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას შეცვალოთ, გადახედოთ, განაახლონ, შეაჩეროთ, შეწყვიტოთ ან სხვაგვარად შევცვალოთ სერვისები ნებისმიერ დროს ან რაიმე მიზეზით თქვენთვის შეტყობინების გარეშე. თქვენ ეთანხმებით, რომ ჩვენ არანაირ პასუხისმგებლობას არ ვიღებთ რაიმე დანაკარგზე, დაზიანებაზე ან უხერხულობაზე, რომელიც გამოწვეულია სერვისებზე წვდომის ან გამოყენების შეუძლებლობის გამო, ნებისმიერი შეფერხების ან სერვისების შეწყვეტის დროს. ამ სამართლებრივ პირობებში არაფერი არ იქნება გაგებული ისე, რომ გვავალდებულებს შევინარჩუნოთ და მხარი დავუჭიროთ სერვისებს ან მივაწოდოთ რაიმე შესწორება, განახლება ან გამოშვება მათთან დაკავშირებით.

10. მარეგულირებელი სამართალი

წინამდებარე სამართლებრივი პირობები რეგულირდება და განისაზღვრება საქართველოს კანონმდებლობით. შპს Foresight Investment Group და თქვენ, შეუქცევადად აცხადებთ თანხმობას, რომ საქართველოს სასამართლოებს აქვთ ექსკლუზიური იურისდიქცია, გადაწყვიტონ ნებისმიერი დავა, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას წინამდებარე სამართლებრივი პირობებით.

11. დავის გადაწყვეტა

არაფორმალური მოლაპარაკებები

დააჩქაროს გადაჭრა და გააკონტროლოს ნებისმიერი დავის, დაპირისპირების ან პრეტენზიის ღირებულება, რომელიც დაკავშირებულია ამ იურიდიულ პირობებთან (თითოეული "დავა" და ერთობლივად, "დავები") წამოყენებული თქვენ ან ჩვენ მიერ (ინდივიდუალურად, "მხარე" და ერთობლივად, "მხარეები"), მხარეები თანხმდებიან, რომ პირველ რიგში შეეცადონ მოლაპარაკება ნებისმიერ დავის (გარდა იმ დავებისა, რომლებიც პირდაპირ მოცემულია ქვემოთ) არაფორმალურად არბიტრაჟის დაწყებამდე მინიმუმ 30 დღით ადრე. ასეთი არაფორმალური მოლაპარაკებები იწყება ერთი მხარის მეორე მხარის წერილობითი შეტყობინების შემდეგ.

სავალდებულო არბიტრაჟი

ნებისმიერი დავა, რომელიც წარმოიქმნება წინამდებარე იურიდიულ პირობებთან ან მასთან დაკავშირებით, მათ შორის ნებისმიერი საკითხი მის არსებობასთან, მოქმედების ან შეწყვეტასთან დაკავშირებით. მიემართება და საბოლოოდ გადაწყვეტს ევროპის საარბიტრაჟო პალატასთან არსებულ საერთაშორისო კომერციულ საარბიტრაჟო სასამართლოს (ბელგია, ბრიუსელი, ავენიუ ლუიზა, 146) ამ ICAC-ის წესების შესაბამისად, რომელიც, მისი მითითების შედეგად, განიხილება, როგორც ამ მუხლის ნაწილი. არბიტრთა რაოდენობა უნდა იყოს 5. ადგილსამყოფელი, იურიდიული ადგილი ან არბიტრაჟი არის 5. განხილვის ენა არის ქართული. წინამდებარე სამართლებრივი პირობების მარეგულირებელი სამართალი არის საქართველოს მატერიალური სამართალი.

შეზღუდვები

მხარეები თანხმდებიან, რომ ნებისმიერი არბიტრაჟი შემოიფარგლება მხოლოდ მხარეებს შორის არსებული დავით. კანონით დაშვებული სრულად, (a) არბიტრაჟი არ უნდა შეუერთდეს სხვა საქმის წარმოებას; (ბ) არ არსებობს რაიმე დავის უფლება ან უფლებამოსილება არბიტრაჟის ჯგუფური სარჩელის საფუძველზე ან გამოიყენოს ჯგუფური სარჩელის პროცედურები; და (c) არ არსებობს უფლება ან უფლებამოსილება რაიმე დავის წარმომადგენლობით წარმომადგენლობით, ფართო საზოგადოების ან ნებისმიერი სხვა პირის სახელით.

გამონაკლისები არაფორმალურ მოლაპარაკებებსა და არბიტრაჟში

მხარეები თანხმდებიან, რომ შემდეგი დავები არ ექვემდებარება ზემოხსენებულ დებულებებს არაფორმალურ მოლაპარაკებებზე სავალდებულო არბიტრაჟთან დაკავშირებით: (a) ნებისმიერი დავა, რომელიც ცდილობს განახორციელოს ან დაიცვას მხარის რომელიმე ინტელექტუალური საკუთრების უფლება; (ბ) ნებისმიერი დავა, რომელიც დაკავშირებულია ან გამომდინარეობს ქურდობის, მეკობრეობის, პირადი ცხოვრების ხელყოფის ან არაავტორიზებული გამოყენების შესახებ ბრალდებებთან; და (გ) ნებისმიერი სარჩელი სასამართლო გადაწყვეტილების შესახებ. თუ ეს დებულება აღმოჩნდება, რომ არაკანონიერია ან არააღსასრულებელი, მაშინ არცერთი მხარე არ აირჩევს არბიტრაჟის განხილვას ნებისმიერი დავის მიმართ, რომელიც მიეკუთვნება ამ დებულების იმ ნაწილს, რომელიც აღმოჩენილია უკანონო ან არააღსასრულებლად და ასეთი დავა გადაწყდება კომპეტენტური იურისდიქციის სასამართლოს მიერ ჩამოთვლილ სასამართლოებში. იურისდიქცია ზემოთ, და მხარეები თანხმდებიან დაემორჩილონ ამ სასამართლოს პირად იურისდიქციას.

12. შესწორებები

შეიძლება იყოს ინფორმაცია სერვისების შესახებ, რომელიც შეიცავს ბეჭდურ შეცდომებს, უზუსტობებს ან გამოტოვებებს, მათ შორის აღწერილობებს, ფასებს, ხელმისაწვდომობას და სხვა სხვადასხვა ინფორმაციას. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას გამოვასწოროთ ნებისმიერი შეცდომა, უზუსტობა ან გამოტოვება და შევცვალოთ ან განაახლოთ ინფორმაცია სერვისების შესახებ ნებისმიერ დროს, წინასწარი შეტყობინების გარეშე.

13. დისკლეიმერი

ფორსაით ინვესტმენტ გრუპ-ის („ჩვენ“ ან „ჩვენი“) მიერ მოწოდებული ინფორმაცია www.foresight.ge-ზე („საიტი“) მხოლოდ ზოგადი საინფორმაციო მიზნებისთვისაა. საიტზე არსებული ყველა ინფორმაცია მოწოდებულია კეთილსინდისიერად, თუმცა ჩვენ არ ვაძლევთ რაიმე სახის გარანტიას, გამოხატულს ან ნაგულისხმევს, საიტის ნებისმიერი ინფორმაციის სიზუსტეს, ადეკვატურობას, ვალიდობას, სანდოობას, ხელმისაწვდომობას ან სისრულეს. აქ მოცემული ინფორმაცია მოწოდებულია მხოლოდ, როგორც საინფორმაციო ხასიათის. მკაცრად რეკომენდირებულია, რომ ნებისმიერი შესყიდვის ან გაყიდვის გადაწყვეტილება განიხილოთ ფინანსურ მრჩეველთან, ან ბროკერ-დილერთან, ან ფინანსური მარეგულირებელი ორგანოს წევრთან.

ფორსაით ინვესტმენტ გრუპ-ის პუბლიკაციები არ ნახლდება მათი გამოქვეყნების შემდეგ და შესაძლოა გარემოებების ცვლილების გამო გახდეს არაზუსტი და შესაძლოა შეცდომაში შემყვანი გარკვეული პერიოდის შემდეგ, რომელიც შეიძლება განსხვავდებოდეს წამებიდან და წუთებიდან დღეებამდე, კვირებამდე და თვემდე, ინფორმაციაზე დაყრდნობით. ფორსაით ინვესტმენტ გრუპ-ი არ იძლევა გარანტიას და არ იღებს პასუხისმგებლობას რომელიმე მიმღების მიმართ, პუბლიკაციის მოძველების გამო.

თუ პუბლიკაცია მოძველებულია, ფორსაით ინვესტმენტ გრუპ-ი არ იქნება ვალდებული;

 • განაახლოს პუბლიკაციის,
 • აცნობოს პუბლიკაციის მიმღებებს, ან
 • შეასრულოს ნებისმიერი სხვა მოქმედება.

ნებისმიერი პუბლიკაცია შეიძლება იყოს პირადად ავტორის და არ ასახავდეს ფორსაით ინვესტმენტ გრუპ-ის აზრს. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, საკუთარი შეხედულებისამებრ, გავაუქმოთ ან შეცვალოთ ნებისმიერი პუბლიკაცია ან ინფორმაცია, რომელიც მოწოდებულია ნებისმიერ დროს შეტყობინების გარეშე (წინასწარ ან შემდგომ).

ჩვენ არავითარ შემთხვევაში არ გვექნება პასუხისმგებლობა თქვენ წინაშე რაიმე სახის დანაკარგის ან ზიანისათვის, რომელიც წარმოიქმნება საიტის გამოყენების ან მასზე მოწოდებულ ნებისმიერ ინფორმაციაზე დამოკიდებულების შედეგად. თქვენ მიერ საიტის გამოყენება და თქვენი ნდობა საიტზე არსებულ ნებისმიერ ინფორმაციაზე არის მხოლოდ თქვენი საკუთარი რისკის ქვეშ.

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია: ფინანსურ ინსტრუმენტებში/ფასიან ქაღალდებში ინვესტირება და ვაჭრობა მოიცავს მნიშვნელოვან ფინანსურ რისკებს. შესაბამისად, ამ შეტყობინების მიმღებმა უნდა მიიღოს საინვესტიციო გადაწყვეტილებები პირადად და საკუთარი რისკის ქვეშ, რასაც მიაჩნია მიზანშეწონილად, საკუთარი მიზნებისა და ფინანსური გარემოებების გათვალისწინებით. ეს შეტყობინება მხოლოდ საინფორმაციო მიზნებისთვისაა და არ წარმოადგენს რაიმე ფასიანი ქაღალდების/აქტივების ყიდვა/გაყიდვის შეთავაზებას, შეთავაზებაზე მოწვევას ან შუამავლობას. ეს შეტყობინება განკუთვნილია: ა) პირისთვის, რომელიც მდებარეობს შეერთებული შტატების, გაერთიანებული სამეფოს და ევროპის ეკონომიკური ზონის ფარგლებს გარეთ და ბ) არის პირი, რომელსაც ეს ინფორმაცია შეიძლება კანონიერად მიეწოდოს იმ ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად, სადაც ის იმყოფება. მდებარეობს. პირი, რომელიც არ აკმაყოფილებს ზემოაღნიშნულ პირობებს, არ აქვს უფლება დაეყრდნოს ან იმოქმედოს ამ შეტყობინების შესაბამისად.

14. პასუხისმგებლობის შეზღუდვები

არავითარ შემთხვევაში არ ვიქნებით ჩვენ ან ჩვენი დირექტორების თანამშრომლები. ან აგენტები პასუხისმგებელნი იქნებიან თქვენ ან მესამე პირის წინაშე ნებისმიერი პირდაპირი, არაპირდაპირი, თანმიმდევრული, სამაგალითო, შემთხვევითი, განსაკუთრებული ან სადამსჯელო ზიანისათვის, მათ შორის დაკარგული მოგება, სხვა თქვენი მომსახურებით სარგებლობა, მაშინაც კი, თუ ჩვენ გვქონდა რეკომენდაცია ასეთი ზიანის შესაძლებლობის შესახებ. მიუხედავად იმისა, რომ არაფერია აქ მოცემული საპირისპიროდ, ჩვენი პასუხისმგებლობა თქვენ წინაშე ნებისმიერი მიზეზით და განურჩევლად მოქმედების ფორმისა, ნებისმიერ დროს შემოიფარგლება თქვენგან, უმცირესი ფულადი სახსრებით. აშშ-ის ზოგიერთი შტატის კანონები და საერთაშორისო კანონები არ იძლევიან შეზღუდვებს ნაგულისხმევ გარანტიებზე ან გარკვეული ზიანის გამორიცხვაზე ან შეზღუდვაზე. თუ ეს კანონები გავრცელდება თქვენზე, ზოგიერთი ან ყველა ზემოაღნიშნული პასუხისმგებლობის უარყოფა ან შეზღუდვა შეიძლება არ გავრცელდეს თქვენზე და შესაძლოა გქონდეთ დამატებითი უფლებები.

15. კომპენსაცია

თქვენ თანახმა ხართ დაიცვათ, აანაზღაუროთ და უვნებლად დაგვანახოთ, მათ შორის ჩვენი შვილობილი კომპანიები, შვილობილი კომპანიები და ყველა ჩვენი შესაბამისი ოფიცერი, აგენტი, პარტნიორი და თანამშრომელი, ნებისმიერი დანაკარგისგან, ზიანის, პასუხისმგებლობის, პრეტენზიის ან მოთხოვნისაგან, გონივრული ადვოკატების ჩათვლით. ნებისმიერი მესამე მხარის მიერ გაწეული მოსაკრებლები და ხარჯები: (1) სერვისების გამოყენება: (2) ამ სამართლებრივი პირობების დარღვევა; (3) თქვენი წარმომადგენლობისა და გარანტიების ნებისმიერი დარღვევა, რომელიც მითითებულია წინამდებარე სამართლებრივი პირობებით; (4) თქვენ მიერ მესამე მხარის უფლებების დარღვევა, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებით; ან (5) ნებისმიერი აშკარა მავნე მოქმედება სერვისების ნებისმიერი სხვა მომხმარებლის მიმართ, ვისთანაც თქვენ დაუკავშირდით სერვისების მეშვეობით. მიუხედავად ზემოაღნიშნულისა, ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, თქვენი ხარჯით, ვიკისროთ ექსკლუზიური დაცვა და კონტროლი ნებისმიერ საკითხზე, რომლისთვისაც თქვენ მოგიწევთ ჩვენი ანაზღაურება და თქვენ თანახმა ხართ ითანამშრომლოთ, თქვენი ხარჯებით, ჩვენს დაცვაში ასეთი პრეტენზიების შესახებ. ჩვენ გამოვიყენებთ გონივრულ ძალისხმევას, რათა შეგატყობინოთ ნებისმიერი ასეთი პრეტენზიის, ქმედების ან პროცესის შესახებ, რომელიც ექვემდებარება ამ ანაზღაურებას, როდესაც ამის შესახებ გავიგებთ.

16. მომხმარებლის მონაცემები

ჩვენ შევინარჩუნებთ გარკვეულ მონაცემებს, რომლებსაც თქვენ გადასცემთ სერვისებს სერვისების მუშაობის მართვის მიზნით, ასევე თქვენს მიერ სერვისების გამოყენებასთან დაკავშირებულ მონაცემებს. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვაკეთებთ მონაცემთა რეგულარულ რუტინულ სარეზერვო ასლებს, თქვენ ხართ მხოლოდ პასუხისმგებელი ყველა მონაცემზე, რომელსაც თქვენ გადასცემთ ან რომელიც დაკავშირებულია ნებისმიერ საქმიანობასთან, რომელიც თქვენ განახორციელეთ სერვისების გამოყენებით. თქვენ ეთანხმებით, რომ ჩვენ არ გვექნება პასუხისმგებლობა თქვენს წინაშე ნებისმიერი ასეთი მონაცემების დაკარგვის ან კორუფციისთვის და ამით თქვენ უარს იტყვით ჩვენს წინააღმდეგ მოქმედების ნებისმიერ უფლებაზე, რომელიც გამომდინარეობს ასეთი მონაცემების დაკარგვის ან კორუფციის შედეგად.

17. ელექტრონული კომუნიკაციები, გარიგებები და ხელმოწერები

სერვისების მონახულება, ჩვენთვის ელ. ფოსტის გაგზავნა და ონლაინ ფორმების შევსება წარმოადგენს ელექტრონულ კომუნიკაციას. თქვენ თანახმა ხართ მიიღოთ ელექტრონული კომუნიკაციები და ეთანხმებით, რომ ყველა შეთანხმება, შენიშვნა, გამჟღავნება და სხვა კომუნიკაცია, რომელსაც ჩვენ მოგაწვდით ელექტრონულად, ელექტრონული ფოსტით და სერვისების საშუალებით, აკმაყოფილებს ნებისმიერ იურიდიულ მოთხოვნას, რომ ასეთი კომუნიკაცია იყოს წერილობითი ფორმით. თქვენ ეთანხმებით ელექტრონული ხელმოწერების, კონტრაქტების, შეკვეთების და სხვა ჩანაწერების გამოყენებას და შეტყობინებების, პოლიტიკის და ჩანაწერების ელექტრონულ მიწოდებას. ამით თქვენ უარს იტყვით ნებისმიერ უფლებასა და მოთხოვნაზე ნებისმიერი დებულების, რეგულაციების, წესების, განკარგულებების ან სხვა კანონების შესაბამისად, ნებისმიერ იურისდიქციაში, რომელიც მოითხოვს ორიგინალურ ხელმოწერას ან არაელექტრონული ჩანაწერების მიწოდებას ან შენარჩუნებას, ან გადახდებს ან კრედიტების მინიჭებას ნებისმიერი სხვა საშუალებით. ვიდრე ელექტრონული საშუალებები.

18. გარდამავალი დებულებები

ეს სამართლებრივი პირობები და ჩვენს მიერ სერვისებზე ან სერვისებთან დაკავშირებით გამოქვეყნებული პოლიტიკა ან ოპერაციული წესი წარმოადგენს მთელ შეთანხმებას და გაგებას თქვენსა და ჩვენს შორის. ჩვენ მიერ წინამდებარე სამართლებრივი პირობების რომელიმე უფლების ან დებულების გამოყენება ან აღსრულება არ მოქმედებს, როგორც უარი ამ უფლებაზე ან დებულებაზე. ეს იურიდიული პირობები მოქმედებს კანონით დასაშვები ზომით. ჩვენ შეგვიძლია ნებისმიერ დროს მივაწოდოთ ჩვენი ნებისმიერი ან ყველა უფლება და მოვალეობა სხვას. ჩვენ არ ვიქნებით პასუხისმგებელი ან პასუხისმგებელი რაიმე დანაკარგზე, დაზიანებაზე, დაგვიანებაზე ან უმოქმედობაზე, რომელიც გამოწვეულია ჩვენი გონივრული კონტროლის მიღმა რაიმე მიზეზით. თუ წინამდებარე სამართლებრივი პირობების რომელიმე დებულება ან დებულების ნაწილი დადგინდა, რომ არის არაკანონიერი, ბათილი ან არააღსასრულებელი, ეს დებულება ან დებულების ნაწილი განიხილება წინამდებარე სამართლებრივი პირობებისგან განცალკევებით და არ იმოქმედებს დარჩენილი დებულებების ვალიდობასა და აღსრულებაზე. არ არსებობს ერთობლივი საწარმო, პარტნიორობა, დასაქმება ან აგენტური ურთიერთობა თქვენსა და ჩვენს შორის შექმნილი ამ სამართლებრივი პირობების ან სერვისების გამოყენების შედეგად. თქვენ ეთანხმებით, რომ ეს სამართლებრივი პირობები არ იქნება გაგებული ჩვენს წინააღმდეგ მათი შედგენის გამო. ამით თქვენ უარს იტყვით ნებისმიერ და ყველა დაცვაზე, რომელიც შეიძლება გქონდეთ წინამდებარე სამართლებრივი პირობების ელექტრონულ ფორმაზე და მხარეთა მიერ წინამდებარე სამართლებრივი პირობების შესრულებაზე ხელმოწერის არარსებობაზე.

19. დაგვიკავშირდით

სერვისებთან დაკავშირებით საჩივრის მოსაგვარებლად ან სერვისების გამოყენებასთან დაკავშირებით დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ შემდეგ მისამართზე:

შპს ფორსაით ინვესტმენტ გრუპ

ბესიკის ქ.4, #204

თბილისი, 0108

საქართველო