ფინანსური განათლება

ფინანსური განათლების განყოფილება გთავაზობთ რესურსებს და ინფორმაციას, რომელიც დაგეხმარებათ გაიგოთ მეტი პირადი ფინანსების მართვის და ინვესტიციების შესახებ იმისათვის, რომ მიაღწიოთ თქვენს დასახულ ფინანსურ მიზნებს.

საინვესტიციო მიზნის მიხედვით

აქციების ფონდები

სააქციო ფონდები, არის საინვესტიციო ფონდის ტიპი, რომელიც ძირითადად ინვესტირებას ახდენს აქციებში. ეს ფონდები მრავალი ინვესტორის ფულს აერთიანებს, რათა შექმნას აქციების დივერსიფიცირებული პორტფელი სხვადასხვა კომპანიებისა და ინდუსტრიებისგან. ისინი გთავაზობენ შესაძლებლობას ფლობდეთ მრავალი განსხვავებული კომპანიის ნაწილს, რაც ინვესტორებს საშუალებას აძლევს ისარგებლონ საერთო საფონდო ბაზრის ეფექტიანობით. სააქციო ფონდებს შეიძლება ჰქონდეთ სხვადასხვა საინვესტიციო სტილი, როგორიცაა ზრდის ფონდები, რომლებიც ფოკუსირებულია მაღალი ზრდის პოტენციალის მქონე კომპანიებზე; ღირებულების ფონდები, რომლებიც ეძებენ დაბალფასიან აქციებს; ან სტილი, რომელიც აერთიანებს ზრდის და ღირებულების სტრატეგიებს. ინვესტორები, რომლებიც ეძებენ საფონდო ინვესტიციებთან დაკავშირებული პოტენციური ამონაგებისა და რისკების მენეჯმენტს, ხშირად მიმართავენ სააქციო ფონდებს, როგორც ბაზრის ზრდაში მონაწილეობის საშუალებას, სარგებლობენ პროფესიული მენეჯმენტით და დივერსიფიკაციით.

სააქციო ფონდები ინვესტორებს საშუალებას აძლევს მიიღონ მოგება ორი გზით:

აქციების ფასის გაზრდით: ფონდის აქციების ღირებულება შეიძლება გაიზარდოს დროთა განმავლობაში, რაც უზრუნველყოფს კაპიტალის მოგებას, როდესაც ყიდით თქვენს აქციებს უფრო მაღალ ფასად, ვიდრე მათში გადაიხადეთ.შემოსავალი დივიდენდიდან: ფონდში შემავალ კომპანიებს შეუძლიათ აქციონერებს გადაუხადონ თავიანთი მოგების ნაწილი, რომელიც შემდგომში ფონდის ინვესტორებს გადაეცემა დივიდენდების სახით.

სააქციო ფონდების რისკის პროფილი

სააქციო ფონდში ინვესტირებისას თქვენ ფლობთ წილს საერთო პორტფელში, რომელიც, თავის მხრივ, შედგება მრავალი ინდივიდუალური აქციისგან. თქვენი ინვესტიციის ღირებულება მერყეობს პორტფელში არსებული ძირითადი აქციების ვოლატილობის მიხედვით. თუ პორტფელში აქციების ღირებულება გაიზრდება, თქვენი ინვესტიციის ღირებულებაც მოიმატებს და პირიქით.

სააქციო ფონდებში ინვესტირებას შეუძლია უზრუნველყოს დივერსიფიკაცია, რადგან ფონდი ფლობს მრავალ განსხვავებულ აქციას, რაც დაგეხმარებათ შეამციროთ ზარალის რისკი ნებისმიერი ცალკეული აქციიდან ან სექტორიდან. გარდა ამისა, სააქციო ფონდებს შეუძლიათ უზრუნველყონ წვდომა სხვადასხვა სექტორებსა და ინდუსტრიებზე, რაც შეიძლება რთული იყოს ინდივიდუალური ინვესტორებისთვის.

ფიქსირებული შემოსავლის ფონდები

ფიქსირებული შემოსავლის ფონდი არის საინვესტიციო საშუალება, რომელიც უზრუნველყოფს ფიქსირებული შემოსავლის მქონე ინსტრუმენტებს, როგორიცაა ობლიგაციები, სახაზინო ფასიანი ქაღალდები და სადეპოზიტო სერტიფიკატები. როდესაც თქვენ ინვესტირებას ახდენთ ფიქსირებული შემოსავლის ფონდში, თქვენი სახსრები გაერთიანებულია სხვა ინვესტორების ფულთან ერთად და გამოიყენება ფიქსირებული შემოსავლის ინსტრუმენტების დივერსიფიცირებული პორტფელის შესაძენად.

ფიქსირებული შემოსავლის ფონდებში ინვესტიციის ერთ-ერთი უპირატესობა არის ის, რომ მათ შეუძლიათ უზრუნველყონ სტაბილური შემოსავლის ნაკადი, რაც შესაძლოა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყოს იმ ინვესტორებისთვის, რომლებიც ეძებენ უფრო სტაბილურ საინვესტიციო ვარიანტს. ფიქსირებული შემოსავლის ფონდებს ასევე შეუძლიათ დივერსიფიკაციის უზრუნველყოფა პორტფელში, რადგან მათ უფრო დაბალი კორელაცია აქვთ აქციებთან და სხვა აქტივების კლასებთან.

ფიქსირებული შემოსავლის ფონდების რისკის პროფილი

ფიქსირებული შემოსავლის ფონდები სააქციო ფონდებთან შედარებით ნაკლებად სარისკოდ მიიჩნევა, რადგან ისინი ფიქსირებული შემოსავლის ნაკადს და ვადის გასვლისას ძირის დაბრუნებას უზრუნველყოფენ. თუმცა, გარკვეულ რისკს ისინიც შეიცავენ. ფიქსირებული შემოსავლის ფონდებთან დაკავშირებული ძირითადი რისკი არის საკრედიტო რისკი, რაც ემიტენტის მიერ ობლიგაციების დასრულებისას პროცენტის გადახდის ან ძირის დაფარვის დეფოლტის საფრთხეს გულისხმობს. სხვა რისკები მოიცავს საპროცენტო განაკვეთის რისკს, რომელიც უკავშირდება საპროცენტო განაკვეთების ცვლილებისას ობლიგაციების ღირებულებაზე მოსალოდნელ გავლენას და ინფლაციის რისკს, რაც ინფლაციის შემთხვევაში ობლიგაციების მომავალი ფულადი ნაკადების მსყიდველობითუნარიანობაზე აისახება.

ფიქსირებული შემოსავლის ფონდებთან დაკავშირებული რისკების სამართავად, მნიშვნელოვანია დივერსიფიკაციის პრაქტიკა სხვადასხვა ემიტენტებისა და სექტორების ფიქსირებული შემოსავლის ინსტრუმენტების ნაზავში ინვესტირების გზით. ეს დაგეხმარებათ რისკის შემცირებაში და პოტენციურად შეამცირებს ნებისმიერი ინდივიდუალური საკითხის დეფოლტის ან განაკვეთების ცვლილების გავლენას თქვენს მთლიან პორტფელზე.

 

ფულადი ბაზრის ფონდები

ფულადი ბაზრის ფონდი არის საინვესტიციო საშუალება, რომელიც ინვესტირებას ახდენენ ფულის ბაზრის ისეთ  ინსტრუმენტებში, როგორიცაა ფულადი დეპოზიტები, მოკლევადიანი სახელმწიფო ობლიგაციები და კომერციული ქაღალდები. ეს ფონდები ინვესტორებისთვის უზრუნველყოფენ მაღალი ხარისხის, მოკლევადიანი ფიქსირებული შემოსავლის ფასიანი ქაღალდების დივერსიფიცირებულ პორტფელზე მარტივ წვდომას.

ფულადი ბაზრის ფონდებში ინვესტიციის ერთ-ერთი უპირატესობა ლიკვიდურობისა და სტაბილურობის მაღალი ხარისხია, რაც მათ ხელსაყრელ ვარიანტად აქცევს იმ ინვესტორებისთვის, რომლებსაც სურთ კაპიტალის შენარჩუნება და ნაღდ ფულზე მარტივი წვდომა. ფულადი ბაზრის ფონდებს ასევე აქვთ დაბალი საკრედიტო რისკის პროფილი, ვიდრე სხვა ფიქსირებული შემოსავლის ინვესტიციები, რადგან ისინი, როგორც წესი, ინვესტირებას ახდენენ მოკლევადიანი ვადიანობის ფასიან ქაღალდებში.

ფულადი ბაზრის ფონდების რისკის პროფილი

მიუხედავად იმისა, რომ ფულადი ბაზრის ფონდებს აქტივების კლასებს შორის ნაკლები რისკის შემცველად მიიჩნევენ, მათ მაინც ახლავს გარკვეული რისკები. კერძოდ, მათზე მოქმედებს საპროცენტო განაკვეთის  ცვლილების რისკი, რაც გავლენას ახდენს ფონდის ღირებულებაზე. გარდა ამისა, ფონდის ღირებულება შეიძლება მცირედით მერყეობდეს ფონდში არსებულ ფასიან ქაღალდებზე ბაზრის მოთხოვნის ცვლილების გამო. თუმცა, სხვა აქტივების კლასებთან შედარებით ეს რისკები მინიმალურია.

 

ალტერნატიული საინვესტიციო ფონდები

ალტერნატიული საინვესტიციო ფონდები მოიცავს ჰეჯ-ფონდებს, კერძო კაპიტალს და ნედლეულის ისეთ ფონდებს, როგორიცაა ოქრო და ნავთობის ფონდები. ამ ფონდების ალტერნატიული ინვესტიციები, ზოგადად, ტრადიციული აქტივების კლასებთან შედარებით  უფრო სარისკო და კომპლექსურია. თუმცა, მათი უპირატესობა  უფრო მაღალი პოტენციური ანაზღაურება და დივერსიფიკაციაა.

ალტერნატიულ საინვესტიციო ფონდებში ინვესტირების ერთ-ერთი მთავარი სარგებელი, ტრადიციულ აქტივების კლასებთან შედარებით, უფრო მაღალი ანაზღაურებისთვის მათი პოტენციალია. მაგალითად, ჰეჯ-ფონდებისა და კერძო კაპიტალის ფონდების სარგებელი, არ არის კორელირებული ფართო ბაზართან, რაც უზრუნველყოფს დივერსიფიკაციას და პოტენციურად უფრო მაღალ ანაზღაურებას გრძელვადიან პერსპექტივაში.

ალტერნატიული საინვესტიციო ფონდების რისკის პროფილი

ალტერნატიულ საინვესტიციო ფონდებს, ტრადიციული აქტივების კლასებთან შედარებით, უფრო სარისკოდ და კომპლექსურად მიიჩნევენ. ჰეჯ-ფონდები და კერძო კაპიტალის ფონდები, როგორც წესი, ხელმისაწვდომია მხოლოდ ისეთი აკრედიტებული ინვესტორებისთვის, რომლებიც სიმდიდრისა და შემოსავლის გარკვეულ მოთხოვნებს აკმაყოფილებენ და ამასთან, შეუძლიათ შეითავსონ რთული საინვესტიციო სტრატეგიები და მაღალი საკომისიოები. ნედლეულის ფონდები, როგორიცაა ოქრო და ნავთობის ფონდები, ასევე შეიძლება დაექვემდებაროს ფასების მნიშვნელოვან ცვალებადობას და გეოპოლიტიკურ რისკს.

 

უძრავი ქონების ფონდები

უძრავი ქონების ფონდები არის საინვესტიციო საშუალება, რომელიც  აერთიანებს ინვესტორების ფულს ისეთი ქონების შესაძენად, როგორიცაა კომერციული შენობები, ბინები, კერძო სახლები და სხვა სარგებლის მომტანი უძრავი ქონების აქტივები. ეს სახსრები ასევე შეიძლება მოიცავდეს ინვესტიციებს უძრავი ქონების საინვესტიციო ტრასტებში (REITs).

უძრავი ქონების ფონდებში ინვესტიციის ერთ-ერთი მთავარი სარგებელი არის ქირავნობის შემოსავლის პოტენციალი. როდესაც ინვესტირებას ახდენთ უძრავი ქონების ფონდში, შეგიძლიათ მიიღოთ რეგულარული სარგებელი დივიდენდების საშუალებით, რაც უზრუნველყოფს ფულადი სახსრების სტაბილურ ნაკადს დროთა განმავლობაში. გარდა ამისა, გრძელვადიან პერსპექტივაში შეიძლება გაიზარდოს ისეთი უძრავი ქონების ფონდების ღირებულება, რომელსაც შეუძლია გაყიდვისას კაპიტალის მოგება მოგცეთ.  

უძრავი ქონების ფონდებს შეუძლიათ უზრუნველყონ ჰეჯირება ინფლაციისგან, რადგან ქონების ღირებულება, ქირავნობის ტარიფები და შემოსავლის განაწილება ინფლაციასთან ერთად იზრდება.

უძრავი ქონების ფონდების რისკის პროფილი

REIT-ებში ინვესტირების ერთ-ერთი მთავარი რისკია საბაზრო რისკი, რომელიც უკავშირდება ძირითადი უძრავი ქონების ღირებულების ცვალებადობას ბაზრის პირობების ისეთი ცვლილების გამო, როგორიცაა მიწოდებისა და მოთხოვნის დინამიკა ან ეკონომიკური ფაქტორები.

კიდევ ერთი რისკი, რომელიც გასათვალისწინებელია არის საპროცენტო განაკვეთის რისკი. REIT-ები ხშირად მგრძნობიარეა საპროცენტო განაკვეთების ცვლილებებზე, რადგან ეყრდნობა სესხის აღებას ქონების შეძენისა და განვითარების დასაფინანსებლად. როდესაც საპროცენტო განაკვეთები იზრდება, მასთან ერთად იზრდება სესხის აღების ღირებულება, რამაც შეიძლება უარყოფითად იმოქმედოს REIT-ების მომგებიანობაზე. გარდა ამისა, REIT-ებს შეიძლება შეექმნათ ლიკვიდურობის რისკი, რაც გულისხმობს აქციების სასურველ ფასად ყიდვის ან გაყიდვის შესაძლებლობას. ბაზრის სტრესის დროს, ლიკვიდურობა შეიძლება შეზღუდული იყოს და ინვესტორებს გაუჭირდეთ მათი REIT-ის აქციების გაყიდვა.

ამ რისკების სამართავად, მნიშვნელოვანია ჩატარდეს საფუძვლიანი და სათანადო კვლევა REIT-ებში ინვესტირებამდე. სხვადასხვა ტიპის საკუთრებასა და გეოგრაფიულ არეალში დივერსიფიკაცია ასევე დაგეხმარებათ რისკის შემცირებაში. გარდა ამისა, ბაზრის ტენდენციებზე, საპროცენტო განაკვეთის მოძრაობასა და იმ REIT-ების ფინანსურ მდგომარეობაზე თვალყურის დევნება, დაგეხმარებათ ინვესტიციის შესახებ ინფორმირებული გადაწყვეტილებების მიღებაში.