ფინანსური განათლება

ფინანსური განათლების განყოფილება გთავაზობთ რესურსებს და ინფორმაციას, რომელიც დაგეხმარებათ გაიგოთ მეტი პირადი ფინანსების მართვის და ინვესტიციების შესახებ იმისათვის, რომ მიაღწიოთ თქვენს დასახულ ფინანსურ მიზნებს.

საინვესტიციო პროცესი - დეტალურად

საინვესტიციო პროცესისადმი მეთოდური მიდგომა გადამწყვეტია გრძელვადიანი წარმატებისა და თქვენი ფინანსური მიზნების მისაღწევად. ამით შეგიძლიათ მიიღოთ ინფორმირებული საინვესტიციო გადაწყვეტილებები და მინიმუმამდე დაიყვანოთ რისკები. აქ მოცემულია ექვსი ნაბიჯი, რომელიც უნდა გაითვალისწინოთ ინვესტირების დროს:

 1. განსაზღვრეთ თქვენი ფინანსური მიზნები: განსაზღვრეთ თქვენი მოკლევადიანი და გრძელვადიანი ფინანსური მიზნები, როგორიცაა დანაზოგი სახლისთვის, თქვენი შვილის განათლების დაფინანსებისთვის ან სათანადო დანაზოგი საპენსიო ასაკისთვის. განსაზღვრეთ რა რაოდენობის რეგულარული შემოსავალი გჭირდებათ თქვენი ყოველდღიური ხარჯების დასაფარად, ასევე რა თანხის  დაზოგვა და ინვესტიცია შეგიძლიათ ყოველთვიურად.
 2. შეაფასეთ რისკისადმი თქვენი ტოლერანტობა: განსაზღვრეთ დასაშვები რისკის ოდენობა თქვენს საინვესტიციო პორტფელში. თქვენი რისკისადმი ტოლერანტობა დამოკიდებულია ისეთ ფაქტორებზე, როგორიცაა ასაკი, შემოსავალი და საინვესტიციო გამოცდილება. 
 3. განსაზღვრეთ საინვესტიციო დროის ჰორიზონტი: გაითვალისწინეთ ინვესტიციის ხანგრძლივობა და განსაზღვრეთ დრო, როდის შეიძლება დაგჭირდეთ თქვენს სახსრებზე წვდომა. საინვესტიციო დროის ჰორიზონტი გავლენას მოახდენს თქვენს მიერ არჩეულ ინვესტიციების ტიპებზე და შესაძლო რისკის დონეზე.
 4. შეიმუშავეთ საინვესტიციო სტრატეგია: თქვენი ფინანსური მიზნების, რისკის ტოლერანტობისა და საინვესტიციო დროის ჰორიზონტის საფუძველზე, შეიმუშავეთ დივერსიფიცირებული საინვესტიციო სტრატეგია, რომელიც მოიცავს აქტივების კლასების ერთობლიობას - როგორიცაა საინვესტიციო ფონდები, ინდექსის ფონდები, აქციები, ობლიგაციები, ნედლეული და უძრავი ქონება.
 5. განახორციელეთ სტრატეგია: მას შემდეგ რაც შეიმუშავებთ თქვენს საინვესტიციო სტრატეგიას, დროა მის განხორციელებაზე გადახვიდეთ. შეარჩიეთ კონკრეტული ინვესტიციები, რომლებიც შეესაბამება თქვენს სტრატეგიას და შესაბამისად გაანაწილეთ სახსრები. დარწმუნდით, რომ თქვენი პორტფელი დივერსიფიცირებულია და შეესაბამება თქვენს მიზნებსა და რისკის ტოლერანტობას.
 6. თვალყური ადევნეთ თქვენს ინვესტიციებს: რეგულარულად გადახედეთ თქვენს საინვესტიციო პორტფელს, რათა დარწმუნდეთ, რომ იგი შეესაბამება თქვენს ფინანსურ მიზნებსა და რისკის ტოლერანტობას. შეცვალეთ თქვენი ინვესტიციები საჭიროებების მიხედვით - ფინანსური მდგომარეობის ან ბაზრის ცვლილებების გათვალისწინებით. ბაზრის პირობებისა და ტენდენციების შესახებ ინფორმირებულობით, შეგიძლიათ შეცვალოთ თქვენი პორტფელი ახალი საინვესტიციო შესაძლებლობების გამოსაყენებლად.

რომ შევაჯამოთ, ინვესტირება არის სტაბილური ფინანსური მომავლის მიღწევისა და გრძელვადიანი დოვლათის შექმნის წინაპირობა. 

გონივრული გადაწყვეტილებებით მომზადებული საინვესტიციო გეგმა დაგეხმარებათ დაიცვათ თქვენი დანაზოგი ინფლაციისგან, უზრუნველყოთ მაქსიმალური საინვესტიციო მოგება და შეამციროთ საინვესტიციო რისკები.

განსაზღვრეთ თქვენი ფინანსური მიზნები

თქვენი ფინანსური მიზნების განსაზღვრა გადამწყვეტი პირველი ნაბიჯია საინვესტიციო პროცესში. ის გულისხმობს თქვენი მოკლევადიანი და გრძელვადიანი მიზნების განსაზღვრას და იმის გააზრებას, თუ კონკრეტულად რისი მიღწევა გსურთ ინვესტიციების შედეგად. 

ფინანსური მიზნები შეიძლება მოიცავდეს დაზოგვას საპენსიო ასაკისთვის, სახლის ყიდვას, თქვენი შვილების განათლების დაფინანსებას ან ბიზნესის წამოწყებას. თქვენი მიზნების მკაფიოდ ჩამოყალიბება საშუალებას მოგცემთ განსაზღვროთ საინვესტიციო რისკისა და ამონაგების დონე, რომელიც შეესაბამება კონკრეტულად თქვენს მიზნებს. 

საინვესტიციო პროცესის ამ ეტაპზე ჩამოყალიბებული ფინანსური მიზნები პირდაპირ განაპირობებს კონკრეტულ საინვესტიციო გადაწყვეტილებებს, სასურველ აქტივთა კლასებს, საინვესტიციო ჰორიზონტს და ა.შ.

შეაფასეთ რისკისადმი თქვენი ტოლერანტობა

რისკი ინვესტიციის განუყოფელი ნაწილია. დაბალანსებული პორტფელის შესაქმნელად, რომელიც თქვენ პირად საინვესტიციო მიზნებს ემსახურება, აუცილებელია რისკების ანალიზი და მათი სწორი მართვა. 

რისკი გულისხმობს კაპიტალის დაკარგვის ან თქვენი ინვესტიციების ღირებულების ნაწილობრივ შემცირების საფრთხეს. აღსანიშნია, რომ ყველა ინვესტიცია შეიცავს გარკვეული დონის რისკს. 

ინვესტიციებთან დაკავშირებული რისკების რამდენიმე ტიპი არსებობს, მათ შორის:

 • საბაზრო რისკი: რისკი, საფინანსო ბაზარების ან ეკონომიკური რყევებისა  და ცვლილებების გამო
 • საკრედიტო რისკი: რისკი მსესხებლის მხრიდან გადახდის ვალდებულების შეუსრულებლობის გამო
 • ინფლაციის რისკი: რისკი, დროთა განმავლობაში ინფლაციის შედეგად მსყიდველობითი უნარის დაკარგვის გამო
 • საპროცენტო განაკვეთის რისკი: რისკი, საპროცენტო განაკვეთების ცვლილების გამო, რაც გავლენას ახდენს ფიქსირებული შემოსავლის აქტივების ღირებულებაზე
 • ლიკვიდურობის რისკი: რისკი, აქტივის საკმარისად სწრაფად ან დანაკარგის გარეშე ვერ გაყიდვის გამო
 • სავალუტო რისკი: რისკი, რომ გაცვლითი კურსის მერყეობა გავლენას მოახდენს თქვენი ინვესტიციების ღირებულებაზე
 • გეოპოლიტიკური რისკი: რისკი, რომ პოლიტიკურმა არასტაბილურობამ ან კონფლიქტებმა გავლენა მოახდინოს თქვენი ინვესტიციების ღირებულებაზე

ზოგადად, უფრო მაღალ პოტენციურ ამონაგებს ხშირად თან ახლავს რისკის უფრო მაღალი დონე და პირიქით. მაგალითად, აქციები ისტორიულად უფრო მაღალ ამონაგებს აგენერირებენ ვიდრე ობლიგაციები, მაგრამ უფრო მეტად ვოლატილური და შესაბამისად უფრო მაღალი რისკების შემცველია.

რომ შევაჯამოთ, დაგეგმვის ეტაპზე მნიშვნელოვანია გაითვალისწინოთ თქვენი რისკისადმი ტოლერანტობა, ანუ თქვენი ინვესტიციის ღირებულების მერყეობის ატანის უნარი. სურვილის შემთხვევაში, ფინანსურ მრჩეველს შეუძლია დაგეხმაროთ შეაფასოთ თქვენი რისკის ტოლერანტობა და შექმნათ პორტფელი, რომელიც მორგებული იქნება თქვენს ინდივიდუალურ საჭიროებებსა და მიზნებზე.


რისკების მართვა

რისკსა და ამონაგებს შორის ურთიერთობას ინვესტიციაში ხშირად კომპრომისს უწოდებენ. ზოგადად, რაც უფრო დიდია ინვესტიციის რისკი, მით უფრო მაღალია პოტენციური სარგებელი. თუმცა, ყოველთვის არ არსებობს გარანტია, რომ მაღალი რისკის მქონე ინვესტიცია უფრო მეტ სარგებელს მოიტანს.

ისეთი დაბალრისკიანი ინვესტიციები, როგორიცაა სახელმწიფო ობლიგაციები ან შემნახველი ანგარიშები, როგორც წესი, უფრო დაბალ სარგებლიანია აქციების ან უძრავი ქონების მაღალი რისკის მქონე ინვესტიციებთან შედარებით. ამ ინვესტიციებს აქვთ პოტენციალი უზრუნველყოს უფრო მაღალი ამონაგები, მაგრამ ის, ამავდროულად, ზარალის უფრო მაღალ რისკს შეიცავს.

ინვესტორებმა უნდა დააბალანსონ უფრო მაღალი ამონაგების სურვილი და რისკისადმი ტოლერანტობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია იცოდეთ, როგორ შეამციროთ რისკის დონე პორტფელში.

რისკის შემცირების სტრატეგიები

დივერსიფიკაცია 

როდესაც საქმე ინვესტირებას ეხება დივერსიფიკაცია არის ერთ-ერთი საუკეთესო ინსტრუმენტი რისკის შესამცირებლად. დივერსიფიკაცია გულისხმობს თქვენი ინვესტიციების განაწილებას სხვადასხვა აქტივების კლასებში, ინდუსტრიებსა და გეოგრაფიულ რეგიონებში. ესეთ მიდგომას შეუძლია შეამციროს ცალკეული ინვესტიციის ზარალი, რადგან დანაკლისი ერთ სფეროში კომპენსირდება მეორეში მოგებით. პორტფელის დივერსიფიკაციით, თქვენ არ ათავსებთ მთელ დანაზოგს ერთ აქტივში და ამით ამცირებთ საერთო რისკს.

მაგალითად, იმის ნაცვლად, რომ მთელი თქვენი ფული ჩადოთ ერთი კომპანიის აქციებში, შეგიძლიათ გაანაწილოთ თქვენი ინვესტიცია სხვადასხვა აქციებში, სხვადასხვა ინდუსტრიაში, ობლიგაციებსა და სხვა აქტივების კლასებში. დივერსიფიკაცია დაგეხმარებათ თქვენი პორტფელის საერთო რიკის შემცირებაში და საინვესტიციო მიზნების მიღწევის შანსების გაზრდაში. ამავდროულად, მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ ყველა ინვესტიცია შეიცავს რისკს და დივერსიფიკაცია არ იძლევა მოგების გარანტიას.

განახორციელეთ ინვესტირება ფონდებში

ინვესტიციის რისკის მართვის კიდევ ერთი სტრატეგია არის ფონდებში ინვესტირება. ფონდებს მართავენ პროფესიონალი მენეჯერები, რომლებსაც აქვთ რისკის მართვისა და გონივრული საინვესტიციო გადაწყვეტილებების მიღების გამოცდილება. ფონდის მენეჯერები ატარებენ საფუძვლიან კვლევას იმ კომპანიებსა ან აქტივებზე, რომლებშიც ინვესტიცია ხორციელდება და მუდმივად აანალიზებენ მათ საქმიანობას ფონდის პორტფოლიოში საჭირო კორექტირებისთვის.

ფონდებში ინვესტიცია შეიძლება კარგი იდეა იყოს რისკის მენეჯმენტისთვის, რადგან ფონდები ინვესტორებს საშუალებას აძლევენ თავიანთი პორტფელის დივერსიფიკაცია მოახდინონ სხვადასხვა აქტივებში, რაც, თავის მხრივ, ხელს შეუწყობს რისკის შემცირებას. ფონდებში დანაზოგის შეტანისას, ინვესტორებს შეუძლიათ აირჩიონ აქტივების სხვადასხვა კლასი, როგორიცაა აქციები, ობლიგაციები, უძრავი ქონება და ასევე შეარჩიონ ფონდები სხვადასხვა რისკის დონის მიხედვით.

ამასთან, მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ფონდებში ინვესტიცია არ გამორიცხავს რისკის მთლიანად თავიდან არიდებას, რადგან ყველა ინვესტიცია გარკვეული დონის რისკს შეიცავს. ინვესტორებისთვის მნიშვნელოვანია, ინვესტირებამდე საფუძვლიანად გადახედონ ფონდის წესდებას და შეაფასონ ფონდის საინვესტიციო მიზნები, სტრატეგიები და რისკები.

გრძელვადიანი ინვესტიცია

ინვესტიცია გრძელვადიანი პროცესია და აუცილებელია გვესმოდეს, რომ ბაზრის მოკლევადიანი ცვალებადობა ამ პროცესის ბუნებრივი ნაწილია. ბაზრის მოკლევადიანი ტენდენციები შესაძლოა მაცდურად გამოიყურებოდეს, მაგრამ მსგავსი ნაბიჯები შეიძლება საზიანო აღმოჩნდეს თქვენი საინვესტიციო სტრატეგიისთვის. ამის ნაცვლად, მნიშვნელოვანია შეინარჩუნოთ გრძელვადიანი პერსპექტივა და დარჩეთ თქვენი საინვესტიციო გეგმის ერთგული.

გრძელვადიან პერსპექტივაში, ინვესტიციებმა, როგორიცაა აქციები და სხვა აქტივები,  მოკლევადიანი არასტაბილურობის მიუხედავად მყარი ზრდა აჩვენა. მიუხედავად იმისა, რომ ბუნებრივია ბაზრის ვარდნის დროს თავს შეშფოთებულად გრძნობდეთ, აუცილებელია გვახსოვდეს, რომ ეს რყევები, როგორც წესი, დროებითია და დროთა განმავლობაში ბაზარი კვლავ ძველ მდგომარეობას დაუბრუნდება.

გრძელვადიანი პერსპექტივის შენარჩუნებით, ინვესტორებს შეუძლიათ თავიდან აირიდონ იმპულსური გადაწყვეტილებების მიღება ბაზრის მოკლევადიან ცვლილებებზე დაყრდნობით. ეს მათ საშუალებას აძლევს კონცენტრირებულნი იყვნენ საინვესტიციო მიზნებზე და დარჩნენ უკვე განსაზღვრული საინვესტიციო სტრატეგიის ერთგულნი. დროთა განმავლობაში, ეს შესაძლოა გახდეს უფრო თანმიმდევრული ამონაგებისა და მეტი ფინანსური წარმატების მომტანი.

განსაზღვრეთ თქვენი საინვესტიციო დროის ჰორიზონტი

 ხანგრძლივობა ნიშნავს რა ვადით გვსურს ინვესტიციის განხორციელება:

 • მოკლევადიანი - 1 წლამდე
 • საშუალოვადიანი - 1-დან 3 წლამდე
 • გრძელვადიანი - 3 წელზე მეტი

თუ თქვენი ფინანსური მიზანი უფრო გრძელვადიანია, შეგიძლიათ აიღოთ მეტი საინვესტიციო რისკი, რადგან შედარებით დიდი დრო გაქვთ მოკლევადიანი ზარალის აღსადგენად. შესაბამისად, შეგიძლიათ განიხილოთ საფონდო ბირჟაზე ან შედარებით მაღალ-რისკიან საინვესტიციო ფონდებში ინვესტირების შესაძლებლობები. 

თუ თქვენი საინვესტიციო ჰორიზონტი შედარებით მოკლეა, უმჯობესია იფიქროთ უფრო სტაბილურ ინვესტიციებზე. იმის გათვალისწინებით, რომ უფრო მცირე დრო გაქვთ მოკლევადიანი ზარალის აღსადგენად, უმჯობესია საინვესტიციოდ ფულადი ბაზრის ფონდები ან სხვა დაბალ-რისკიანი საინვესტიციო ფონდები შეარჩიოთ. 

 • ქორწილისთვის ან მოგზაურობისთვის დაზოგვა მოკლევადიანი ფინანსური მიზანია და შესაბამისად უფრო დაბალრისკიან დაბანდებას საჭიროებს.
 • სახლის ან შვილის განათლებისთვის დაზოგვა საშუალოვადიანი ინვესტიციაა, რაც ნიშნავს, რომ შეგიძლიათ საშუალო რისკიანობის და საშუალოვადიან აქტივებში ინვესტიციაზე იფიქროთ.
 • საპენსიო ასაკისთვის დაზოგვა ან საოჯახო დოვლათის ზრდა, როგორც წესი, გრძელვადიანი ინვესტიციაა. ასეთ დროს შესაძლებელია კაპიტალის ნაწილი გრძელვადიან და შედარებით მაღალ-რისკიან ინვესტიციებში განათავსოთ.

შეიმუშავეთ საინვესტიციო სტრატეგია

თქვენი საინვესტიციო მიზნების, დროის ჰორიზონტისა და რისკის ტოლერანტობის გათვალისწინებით, იფიქრეთ იმაზე, თუ რა სახის საინვესტიციო სტრატეგია არის თქვენთვის შესაფერისი.

შემოსავლის თუ ზრდის ინვესტიციები?

 • შემოსავლის ინვესტიციები წარმოქმნის შემოსავლის მუდმივ ნაკადს დივიდენდების, პროცენტის ან იჯარის შემოსავლის სახით. ესეთი ტიპის ინვესტიციები შეიძლება შესაფერისი იყოს იმ პირებისთვის, რომლებიც პრიორიტეტს ანიჭებენ სტაბილურობას და ეძებენ შემოსავლის მუდმივ ნაკადს ან აკეთებენ დანაზოგს კონკრეტული მიზნისთვის.
 • ზრდის ინვესტიციები ფოკუსირებულია კაპიტალის მატებაზე და შეიძლება თან არ ახლდეს რეგულარული შემოსავალი. ამ ტიპის ინვესტიციები შეიძლება იყოს უფრო არასტაბილური მოკლევადიან პერსპექტივაში, მაგრამ აქვთ უფრო მაღალი გრძელვადიანი ამონაგების პოტენციალი. ზრდის ინვესტიციები შესაფერისია იმ პირებისთვის, რომლებსაც სურთ მეტი რისკის აღება და გააჩნიათ უფრო გრძელი საინვესტიციო ჰორიზონტი.

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ შემოსავალი და ზრდის ინვესტიციები არ არის ურთიერთგამომრიცხავი და ბევრი საინვესტიციო პორტფელი შეიძლება შეიცავდეს ორივეს ნაზავს. ინვესტორს შეუძლია პრიორიტეტულად მიიჩნიოს შემოსავალი ან ზრდა მათი კონკრეტული საინვესტიციო მიზნებისა და ფინანსური მდგომარეობის მიხედვით.

მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ, არსებობს კომპრომისი შემოსავალსა და ზრდას შორის. ინვესტიციები, რომლებიც გვთავაზობენ უფრო მაღალ პოტენციურ შემოსავალს, როგორც წესი, შეიძლება უფრო დიდ რისკს შეიცავდეს და არ იყოს ისეთივე რეგულარული შემოსავლის მქონე, როგორც უფრო კონსერვატიული ინვესტიციები.

ლიკვიდურობა

ლიკვიდურობა გულისხმობს იმას, თუ რამდენად ადვილად შეიძლება ინვესტიციის კონვერტაცია ნაღდ ფულად, დანაკარგის გარეშე. ლიკვიდური ინვესტიციების შეძენა ან გაყიდვა მარტივად და სწრაფადაა შესაძლებელი, მაშინ, როცა ნაკლებად ლიკვიდურ ინვესტიციებს შეიძლება მეტი დრო დასჭირდეს გასაყიდად ან მისი სწრაფი რეალიზებისთვის აუცილებელი გახდეს ინვესტიციიდან დანაკარგით გამოსვლა.

ლიკვიდურობის საჭიროებაზე ფიქრისას, მნიშვნელოვანია შეაფასოთ თქვენი ამჟამინდელი და მომავალი ფულადი საჭიროებები. ინვესტიცია, რომელიც მაღალლიკვიდურია, შეიძლება შესაფერისი იყოს იმ პირებისთვის, რომლებსაც სჭირდებათ ნაღდ ფულზე სწრაფად წვდომა ან შესაძლოა დასჭირდეთ ინვესტიციიდან გამოსვლა იმაზე უფრო ადრე, ვიდრე წინასწარ იყო განსაზღვრული. მეორე მხრივ, ნაკლებად ლიკვიდური ინვესტიციები შეიძლება უფრო მისაღები იყოს იმ ინვესტორებისთვის, რომლებსაც აქვთ გრძელვადიანი საინვესტიციო ჰორიზონტი და არ სჭირდებათ ნაღდ ფულზე სწრაფი წვდომა.

მაღალლიკვიდური და დაბალრისკიანი ინვესტიციების მაგალითებია:

 • ნაღდი ფული და ფულის ექვივალენტები: ეს მოიცავს საბანკო ანაბრებს, შემნახველ ანგარიშებს და სადეპოზიტო სერთიფიკატებს;
 • ფულადი ბაზრის ფონდები: ფონდები, რომლებიც მოზიდულ სახსრებს დაბალრისკიან და მაღალლიკვიდურ ფინანსურ ინსტრუმენტებში ანთავსებენ;
 • სახაზინო ფასიანი ქაღალდები: სახელმწიფოს მიერ გამოშვებული სავალო ფასიანი ქაღალდები, რომლებიც გარანტირებულია სახელმწიფოს კრედიტუნარიანობით.

ნაკლებად ლიკვიდური და მაღალრისკიანი ინვესტიციებია:

 • დახურული საინვესტიციო ფონდები (რომლებიც არ ივაჭრება საფონდო ბირჟაზე): გრძელვადიანი ფონდები, რომლებიც მხოლოდ ვადის ბოლოს, დახურვისას უბრუნებენ ინვესტორებს ინვესტირებულ თანხას.
 • კერძო კაპიტალის ინვესტიციები: კერძო კომპანიებში ან კერძო კაპიტალის ფონდებში ინვესტირება გრძელვადიანი, დაბალლიკვიდური და შედარებით მაღალრისკიანია.
 • უძრავი ქონება: მიუხედავად იმისა, რომ უძრავი ქონება შეიძლება იყოს ღირებული გრძელვადიანი ინვესტიცია, მის გაყიდვას შეიძლება მეტი დრო და სხვა ინვესტიციებთან შედარებით მეტი ძალისხმევა დასჭირდეს.

საბოლოო ჯამში, ლიკვიდურობის სწორი დონე პორტფელში დამოკიდებული იქნება თქვენს ინდივიდუალურ საჭიროებებსა და საინვესტიციო მიზნებზე.

სტრატეგიის განხორციელება

მას შემდეგ რაც შეიმუშავებთ თქვენს საინვესტიციო სტრატეგიას, შეუდექით მის განხორციელებას. თქვენი საინვესტიციო სტრატეგიით მოქმედება გულისხმობს კონკრეტული ინვესტიციების არჩევას, რომელიც შეესაბამება თქვენს მიზნებს, რისკის ტოლერანტობასა და დროის ჰორიზონტს. ეს ნაბიჯი მოითხოვს სხვადასხვა საინვესტიციო ვარიანტების საფუძვლიანად განხილვას და თქვენი სახსრების შესაბამისად განაწილებას. აუცილებელია იმის უზრუნველყოფა, რომ თქვენი საინვესტიციო არჩევანი კარგად იყოს დივერსიფიცირებული აქტივების სხვადასხვა კლასებში, რათა შემცირდეს რისკები და მაქსიმალურად გაზარდოს პოტენციური ამონაგები.

თქვენი სტრატეგიის განხორციელებისას, რეკომენდებულია მიმართოთ სანდო ფინანსურ მრჩეველს. ფინანსურ მრჩეველს შეუძლია გაგიზიაროთ ღირებული გამოცდილება და ინდივიდუალური რჩევები, რომლებიც მორგებულია თქვენს კონკრეტულ ფინანსურ მიზნებსა და გარემოებებზე. მათ შეუძლიათ დაგეხმარონ საინვესტიციო სფეროს სირთულეების ნავიგაციაში, ბაზრის ტენდენციების გაანალიზებაში და შესაფერისი საინვესტიციო შესაძლებლობების იდენტიფიცირებაში.

თვალყური ადევნეთ თქვენს ინვესტიციებს

თქვენი ინვესტიციების რეგულარულად გადახედვა წარმატებული ინვესტირების მნიშვნელოვანი ასპექტია. თქვენი საინვესტიციო პორტფელის რეგულარულად განხილვა და შეფასება საშუალებას გაძლევთ თვალყური ადევნოთ პროგრესს თქვენი ფინანსური მიზნებისკენ, განსაზღვროთ პოტენციური შესაძლებლობები ან რისკები და მიიღოთ ინფორმირებული გადაწყვეტილებები. აქ ჩამოთვლილი ძირითადი პუნქტები გასათვალისწინებელია თქვენი ინვესტიციის მონიტორინგის დროს:

 • რეგულარული პორტფელის მიმოხილვა: დააყენეთ განრიგი თქვენი საინვესტიციო პორტფელის რეგულარულად განხილვისთვის. ეს შეიძლება იყოს ყოველთვიურად, კვარტალურად ან ყოველწლიურად, თქვენი საჭიროებისა და ინვესტიციების ხასიათიდან გამომდინარე.
 • შეაფასეთ საინვესტიციო ამონაგები: შეაფასეთ თქვენი პორტფელის თითოეული ინვესტიცია. შეადარეთ მიღწეული სარგებელი შესაბამის კრიტერიუმებთან ან თქვენს წინასწარ განსაზღვრულ მოლოდინებთან. ეს ანალიზი დაგეხმარებათ გაზომოთ რამდენად კარგად მუშაობს თქვენი ინვესტიციები და განსაზღვროთ გაუმჯობესების სფეროები.
 • განიხილეთ რისკის მენეჯმენტი: შეაფასეთ თქვენი ინვესტიციების რისკი. გაანალიზეთ, შეესაბამება თუ არა რისკის დონე თქვენს რისკის ტოლერანტობას და საჭიროა თუ არა რაიმე კორექტირება რისკსა და პოტენციურ ამონაგებს შორის შესაბამისი ბალანსის შესანარჩუნებლად.
 • იყავით ინფორმირებული: მოიძიეთ ბაზრის ტენდენციები, ეკონომიკური ინდიკატორები და ინდუსტრიის სიახლეები, რამაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს თქვენს ინვესტიციებზე. ეს ცოდნა საშუალებას მოგცემთ მიიღოთ ინფორმირებული გადაწყვეტილებები და საჭიროებისამებრ მოერგოთ თქვენს საინვესტიციო სტრატეგიას.
 • მოიძიეთ პროფესიონალური რჩევა: გაიარეთ კონსულტაციები ფინანსურ მრჩევლებთან. მათ შეუძლიათ მოგაწოდონ ექსპერტთა შეხედულებები, დაგეხმარონ ინვესტიციების მახასიათებელი მონაცემების ინტერპრეტაციაში და შემოგთავაზონ მითითებები თქვენი პორტფელის პოტენციური კორექტირების შესახებ.
 • გააწონასწორეთ და დაარეგულირეთ: პერიოდულად განაახლეთ თქვენი პორტფელი, რათა მოიყვანოთ შესაბამისობაში თქვენს საინვესტიციო სტრატეგიასთან და მიზნებთან. ეს გულისხმობს აქტივების ყიდვას ან გაყიდვას სასურველი აქტივების განაწილებისა და რისკის პროფილის აღსადგენად.

თქვენი ინვესტიციების რეგულარული მონიტორინგით, ინფორმირებულად ყოფნით და საჭიროების შემთხვევაში პროფესიული ხელმძღვანელობის მოძიებით, შეგიძლიათ მიიღოთ ინფორმირებული გადაწყვეტილებები თქვენი საინვესტიციო პორტფელის დროთა განმავლობაში ოპტიმიზაციისთვის. ინვესტიციის შესრულების მონიტორინგი არის მუდმივი პროცესი, რომელიც გეხმარებათ დარჩეთ თქვენი ფინანსური მიზნების მიღწევის გზაზე.