ინვესტიცია 1

ინვესტიცია 2

ინვესტიცია 1 2
მომავალი ღირებულება: 0 0
მთლიანი კონტრიბუცია: 0 0
მთლიანი ამონაგები: 0 0
სხვაობა
სხვაობა 0