ფინანსური განათლება

ფინანსური განათლების განყოფილება გთავაზობთ რესურსებს და ინფორმაციას, რომელიც დაგეხმარებათ გაიგოთ მეტი პირადი ფინანსების მართვის და ინვესტიციების შესახებ იმისათვის, რომ მიაღწიოთ თქვენს დასახულ ფინანსურ მიზნებს.

სტრუქტურის მიხედვით

ღია საინვესტიციო ფონდი

ღია საინვესტიციო ფონდი არის კოლექტიური ფონდის ტიპი, რომელიც გამოსცემს და გამოისყიდის აქციებს ფონდის წმინდა აქტივების ღირებულების (NAV) საფუძველზე. ეს ფონდები ინვესტორებს მუდმივად სთავაზობენ ახალ აქციებს და გამოისყიდიან არსებულ აქციებს მოთხოვნის შემთხვევაში. ინვესტორებს, როგორც წესი, შეუძლიათ იყიდონ ან გაყიდონ ღია ფონდის აქციები ნებისმიერ დროს მიმდინარე NAV-ში. ფონდის მენეჯერი პასუხისმგებელია პორტფელის აქტიურად მართვაზე, საინვესტიციო გადაწყვეტილებების მიღებაზე და აქტივების განაწილების კორექტირებაზე ფონდის საინვესტიციო მიზნებიდან გამომდინარე. ღია ფონდები ინვესტორებს სთავაზობენ ლიკვიდურობას და მოქნილობას, რადგან მათ შეუძლიათ ფონდში შესვლა ან გასვლა მათი შეხედულების მიხედვით. ლიკვიდურობის ეს მახასიათებელი ღია ფონდებს ხდის პოპულარულს საცალო ინვესტორებისთვის, რომლებსაც სურთ წვდომა დივერსიფიცირებულ პორტფელზე და პროფესიონალურ მენეჯმენტზე.

დახურული საინვესტიციო ფონდი

დახურულ საინვესტიციო ფონდს აქვს აქციების ფიქსირებული რაოდენობა, რომლებიც ივაჭრება საფონდო ბირჟებზე. ფონდის ამოქმედების შემდეგ, აქციების რაოდენობა რჩება მუდმივი და არ არის დამოკიდებული ინვესტორების მოთხოვნაზე. ღია ფონდებისგან განსხვავებით, დახურული ფონდები მუდმივად არ გამოსცემენ ან არ გამოისყიდიან აქციებს. ამის ნაცვლად, ინვესტორებს შეუძლიათ იყიდონ ან გაყიდონ დახურული ფონდის აქციები მეორად ბაზარზე საფონდო ბირჟების მეშვეობით, აქციების ყიდვის ან გაყიდვის მსგავსად. ერთეულის ფასი განისაზღვრება მიწოდებისა და მოთხოვნის დინამიკით და შეიძლება ვაჭრობდეს პრემიით ან დისკონტით ფონდის წმინდა აქტივების ღირებულებამდე. დახურულ ფონდებს, როგორც წესი, აქვთ შეწყვეტის კონკრეტული თარიღი ან შეიძლება შეწყდეს აქციონერთა ხმის მიცემით. ეს ფონდები ხშირად ინვესტირებას ახდენს სპეციალიზებულ აქტივებში ან სტრატეგიებში, როგორიცაა ინფრასტრუქტურა, უძრავი ქონება ან კერძო კაპიტალი. დახურულ ფონდებს შეუძლიათ ინვესტორებს შესთავაზონ უფრო მაღალი შემოსავლის პოტენციალი, მაგრამ შეიძლება ჰქონდეთ შეზღუდული ლიკვიდურობა, რადგან მათი ვაჭრობა მხოლოდ მეორად ბაზარზეა შესაძლებელი.

ინტერვალური საინვესტიციო ფონდი

ინტერვალური საინვესტიციო ფონდები არის უნიკალური ტიპის საინვესტიციო სტრუქტურა, რომელიც აერთიანებს როგორც ტრადიციულ ღია, ასევე დახურულ ფონდებს. ეს ფონდები შექმნილია იმისათვის, რომ ინვესტორებს ჰქონდეთ წვდომა არალიკვიდურ ან ნაკლებად ლიკვიდურ აქტივებზე, რომლებიც შეიძლება ადვილად ხელმისაწვდომი არ იყოს ტრადიციულ საინვესტიციო ფონდებში. ტრადიციული ღია ფონდებისგან განსხვავებით, რომლებიც ინვესტორებს საშუალებას აძლევს შეიძინონ და გაყიდონ აქციები ნებისმიერ დროს წმინდა აქტივების ღირებულებით (NAV), ინტერვალურ ფონდებს აქვთ კონკრეტული ინტერვალები ან პერიოდები, რომლის დროსაც ინვესტორებს შეუძლიათ ერთეულების ყიდვა ან გაყიდვა. როგორც წესი, ეს ინტერვალები არის კვარტალური, ნახევარწლიური ან ყოველწლიური. შეზღუდული გამოსყიდვის პერიოდები ეხმარება ფონდის მენეჯერებს ეფექტიანად მართონ ძირითადი არალიკვიდური ინვესტიციები იმის უზრუნველსაყოფად, რომ მათ აქვთ საკმარისი დრო იყიდონ ან გაყიდონ აქტივები ფონდის პორტფელის შეფერხების გარეშე. ინტერვალური საინვესტიციო ფონდები ინვესტორებს სთავაზობენ შესაძლებლობას მოახდინონ თავიანთი პორტფელების დივერსიფიკაცია და გამოიმუშაონ პოტენციურად მიმზიდველი ამონაგები ნაკლებად ლიკვიდური აქტივებიდან, როგორიცაა კერძო კაპიტალი, უძრავი ქონება ან სავალო ინსტრუმენტები. თუმცა, მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ მათი არალიკვიდური ბუნების გამო, ინტერვალური ფონდები შეიძლება შეიცავდეს უფრო მაღალ რისკებს და მოითხოვოს უფრო გრძელი საინვესტიციო ჰორიზონტი. ინვესტორებმა საფუძვლიანად უნდა განიხილონ თავიანთი საინვესტიციო მიზნები, რისკის ტოლერანტობა და ლიკვიდურობის საჭიროებები ინტერვალურ საინვესტიციო ფონდებში ინვესტირებამდე.